87 สหกรณ์เจ้าหนี้การบินไทย เสนอ มนัญญา ปลดล็อกซื้อหุ้นใหม่ 2.5 หมื่นล้าน

การบินไทยงบ 9 เดือน กำไร 5 หมื่นล้าน

87 สหกรณ์เจ้าหนี้การบินไทย จ่อเสนอ รมช.มนัญญา ฐานะประธาน คพช. 27 ม.ค. 65 ไฟเขียวให้ สหกรณ์ซื้อหุ้นกู้การบินไทยเพิ่มได้ ชี้ขอปลดล็อกซื้อหุ้นใหม่ 2.5 หมื่นล้าน หวังได้ราคาถูก 2.54 บาท ปลดหนี้ 4.5 หมื่นล้าน เร็วขึ้น แถมมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

วันที่ 25 มกราคม 2565 นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานสันนิบาตสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุม เพื่อนำเสนอผลกระทบจากการลงทุนหุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และการระดมทุนจากสหกรณ์เจ้าหนี้เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินว่า

ตามที่สหกรณ์มีการลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทการบินไทย จำนวน 87 สหกรณ์ รวมเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้น 4.5 หมื่นล้านบาท จัดเป็นเจ้าหนี้ที่ไม่มีประกัน (กลุ่มที่ 18-31) ซึ่งแผนฟื้นฟูกิจการตามที่ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผน เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2564

โดยจะกำหนดการขยายระยะเวลาชำระหนี้กลุ่มนี้ออกไป 8 ปี นับจากปีที่ครบกำหนดไถ่ถอนเดิม แต่ไม่เกิน 16 ปี หรือในปี 2579 เจ้าหนี้กลุ่มที่ 18-31 จะได้รับดอกเบี้ยใหม่ จากภาระหนี้เงินต้นในอัตรา 1.50% ต่อปี

โดยเริ่มคำนวณนับจากวันถัดจากวันที่ศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนและเริ่มชำระจริงในปี 2567 (ปีที่ 4 ) สำหรับดอกเบี้ยตั้งพักตั้งแต่วันที่ศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนถึงสิ้นปี 2566 จะได้รับชำระในวันที่ครบกำหนดไถ่ถอนที่ได้รับการขยายระยะเวลาไถ่ถอน หรือเลือกรับชำระหนี้ด้วยการแปลงหนี้ดอกเบี้ยใหม่ตั้งพักทั้งจำนวนเป็นหุ้นสามัญ ของการบินไทย มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และกำหนดราคาแปลงหนี้เป็นทุนที่ราคาหุ้นละ 2.54 บาท

อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จของแผนฟื้นฟูกิจการ บริษัทการบินไทย ต้องได้รับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อใหม่จำนวน 5 หมื่นล้านบาท จากภาครัฐบาลและเอกชน แต่บริษัทหลักทรัพย์ทรีนิตี้ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ได้ทำประมาณการทางการเงินว่า การได้รับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อใหม่เพียง 2.5 หมื่นล้านบาท ก็เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทการบินไทยได้แล้ว

ดังนั้นบริษัทการบินไทยจึงทำข้อเสนอถึงสหกรณ์เจ้าหนี้หุ้นกู้ โดยระบุว่า การขอวงเงินสินเชื่อใหม่ ซึ่งจะต้องเป็นไปตามกฎหมาย กำหนดโดยเป็นสินเชื่อที่มีหลักประกันเต็มจำนวน โดยบริษัทการบินไทย เสนอใช้ อาคารสำนักงานใหญ่ อาคารที่ดอนเมือง รวมถึงที่ดินและสำนักงานอื่น ๆ วางเป็นหลักประกัน

หากสหกรณ์เข้าร่วมระดมทุนดังกล่าว จะได้รับสิทธิต่าง ๆ ดังนี้ สิทธิในการซื้อหุ้น สามัญเพิ่มทุนในจำนวนเดียวกับจำนวนที่ให้สินเชื่อใหม่ที่ราคาหุ้นละ 2.54 บาท สิทธิในการรับชำระภาระหนี้เดิมก่อนกำหนด 10% ของจำนวนที่ให้สินเชื่อใหม่ และสิทธิการแปลงหนี้เป็นทุน ซึ่งยังไม่กำหนดหุ้น

“ข้อเสนอดังกล่าวน่าสนใจมาก แต่เนื่องจากการตัดสินใจเข้าซื้อหุ้นของสหกรณ์ ยังติดระเบียบของกฎหมายสหกรณ์ที่ต้องซื้อหุ้นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ A+ เท่านั้น

ซึ่งปัจจุบันหุ้นของการบินไทยอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า อีกทั้งทางกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ยังด้อยค่าหุ้นกู้บริษัทการบินไทยลงปีละ 5% ทำให้สหกรณ์ไม่มีสิทธิจะเข้าซื้อหุ้นจากการระดมทุนดังกล่าว ซึ่งจะเป็นการเสียโอกาสในการลงทุนและการชำระหนี้ที่เร็วขึ้น”

ดังนั้น 87 สหกรณ์หุ้นกู้การบินไทยจึงจะหารือเรื่องนี้ต่อคณะอนุกรรมการการลงทุน ที่มี นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธาน ภายใต้ คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ที่มีนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธาน ในวันที่ 27 ม.ค. 65 เพื่อขอความเห็นชอบ หรืออนุญาตให้ สหกรณ์ซื้อหุ้นกู้การบินไทยเพิ่มได้

โดยผลการประชุมต้องเสนอให้ คพช. พิจารณาในการประชุมเดือน มี.ค. 65 อีกครั้ง ในขณะที่บริษัทการบินไทย จะประชุมผู้ถือหุ้นใหญ่ในวันที่ 27 ก.พ. 65 ดังนั้นระหว่างนี้ 87 สหกรณ์หุ้นกู้ จึงต้องหารือกับการบินไทยเพื่อขอกันหุ้นที่จะระดมทุนใหม่นี้ไว้ส่วนหนึ่งก่อน“ในกรณีที่ 87 สหกรณ์ไม่สามารถเข้าซื้อหุ้นใหม่ของการบินไทยได้ สหกรณ์จะไม่ได้รับสิทธิการใช้อาคาร ที่ดินของบริษัทมาเป็นสินทรัพย์ค้ำประกัน การชำระหนี้คืนจะเป็นตามที่กำหนดไว้ โอกาสจะได้หุ้นราคาถูกก็ไม่มี ในขณะที่ตอนนี้ทางธนาคาร และบริษัทประกันภัย ได้มีการเข้าซื้อหนี้ไปหมดแล้ว”

นายประชา คุณธรรมดี อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวว่า หลังจากที่บริษัทการบินไทยปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่ โดยลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ลง และหากพิจารณาเฉพาะผลการดำเนินธุรกิจจะเห็นว่าบริษัทยังมีกำไร

ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของบริษัทที่ปรึกษาทรีนิตี้ ที่เห็นชอบให้ระดมทุนครั้งใหม่เพียง 50% ของวงเงินที่คาดว่าระดมทุนสูงถึง 5 หมื่นล้านบาท แสดงให้เห็นว่า บริษัทการบินไทย ยังมีศักยภาพที่จะดำเนินธุรกิจต่อไปได้ แม้ว่าจะต้องเผชิญกับสถานการณ์โควิด-19 ถึง 2 ปี

ดังนั้นหากการบินไทยสามารถควบคุมปรับโมเดลธุรกิจให้ทุกอย่างอยู่ในแผน มีความเป็นไปได้ที่จะเห็นบริษัทมีกำไรชัดขึ้นในปี’65 ซึ่งแนวโน้มนี้ 87 สหกรณ์หุ้นกู้การบินไทย จะเข้าหารือกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อขอลดดารด้อยค่าหุ้นกkรบินไทยลง หรือปรับการด้อยค่าเป็นระดับขั้นบันได

ทั้งนี้ เพื่อให้สหกรณ์หุ้นกู้การบินไทย รายเล็ก ๆ มีกำไรน้อยสามารถปันผลให้กับสมาชิกได้บ้าง จากปัจจุบันต้องนำกำไรไปตั้งหนี้เผื่อจะสูญ ซึ่งสืบเนื่องมาจากการด้อยค่าหุ้นกู้ ส่งผลให้ไม่สามารถปันผลให้กับสมาชิกในปีนี้และปีต่อ ๆ ไปด้วย

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ