ราชกิจจาฯประกาศต่ออายุเช่าที่ดินนิคมฯมาบตาพุด แหลมฉบัง 30 ปี

ราชกิจจาฯ-ประกาศราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษาประกาศเรื่อง การกำหนดระยะเวลาการต่ออายุการเช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด-แหลมฉบัง 

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 130/2564 เรื่อง การกำหนดระยะเวลาการต่ออายุการเช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ความว่า

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 เห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอทบทวนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี โดยขอยกเลิกการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2530 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2531 เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการกำหนดอัตราค่าเช่าและระยะเวลาการเช่าที่ดินในเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังและนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

ทั้งนี้ คณะกรรมการ กนอ. จะดำเนินการกำหนดอัตราค่าเช่า ระยะเวลา การปรับปรุงอัตราค่าเช่า ระยะเวลาการเช่า โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 23 (13) แห่ง พ.ร.บ.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 และ พ.ร.บ.การเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ.2542 ต่อไป

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 28 แห่ง พ.ร.บ.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น และมติคณะกรรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการประชุมครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จึงกำหนดระยะเวลาการต่ออายุการเช่าที่ดินในอุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “การกำหนดระยะเวลาการต่ออายุการเช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป

ข้อ 3 กรณีการเช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังครบกำหนดระยะเวลาการเช่าแล้ว และผู้ประกอบกิจการที่เช่าที่ดินดังกล่าวประสงค์จะต่อระยะเวลาการเช่าที่ดินนั้นออกไป ให้สามารถต่อระยะเวลาการเช่าที่ดินได้อีกไม่เกิน 30 ปี โดยต้องทำเป็นหนังสือตามแบบที่ กนอ. กำหนด และจดทะเบียนการเช่าที่ดินตามที่กฎหมายกำหนด

การกำหนดอัตราค่าเช่า ระยะเวลาการปรับปรุงอัตราค่าเช่า และระยะเวลาการเช่าเป็นอำนาจของคณะกรรมการ กนอ. ตามมาตรา 23 (13) แห่ง พ.ร.บ.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522

ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ลงชื่อ นายวิริศ อัมระปาล ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Advertisement