เปิดรายชื่อ 8 บริษัทผ่านเกณฑ์มาตรฐานองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลง ปี’65

เพลง

กรมทรัพย์สินทางปัญญาประกาศรายชื่อองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ที่ดำเนินการตามหลักปฏิบัติที่ดีในการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลง ประจำปี 65 ซึ่งผ่านการพิจารณาแล้วว่ามีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน โปร่งใส เป็นธรรมต่อเจ้าของลิขสิทธิ์และผู้ประกอบการที่นำเพลงไปใช้ในเชิงธุรกิจ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า ตามที่กรมฯ ออกประกาศ เรื่องการดำเนินการตามหลักปฏิบัติที่ดีในการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลง เมื่อ 27 ธันวาคม 2564 เพื่อวางกรอบแนวทาง และกำหนดให้องค์กรจัดเก็บแสดงเจตจำนงเข้าร่วมและแสดงหลักฐานการดำเนินการตามหลักปฏิบัติที่ดีตามความสมัครใจ ภายในเดือนมกราคมของทุกปี

ล่าสุดกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ตรวจสอบข้อมูลองค์กรจัดเก็บที่ดำเนินการตามหลักปฏิบัติที่ดีในการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลง ประจำปี 2565 พบมี 8บริษัทที่ดำเนินการสอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนด

               

“กรมทรัพย์สินทางปัญญามุ่งมั่นยกระดับการบริหารจัดการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลงในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติในระดับสากล เพื่ออำนวยความสะดวก สร้างความชัดเจนแก่ผู้ประกอบการในการนำผลงานเพลงไปใช้เผยแพร่ในสถานประกอบการ เช่น ร้านอาหาร โรงแรม และสถานบันเทิงต่างๆ และจ่ายค่าลิขสิทธิ์โดยใช้มาตรฐานเดียวกัน พร้อมสร้างความมั่นใจให้แก่เจ้าของลิขสิทธิ์เพลงในการมอบอำนาจองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์”นายวุฒิไกร กล่าว

สำหรับ รายชื่อ 8 บริษัท ได้แก่ 1)บริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด 2)บริษัท โฟโนไรทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 3)บริษัท เอ็มพีซี มิวสิค จำกัด 4)บริษัท เอส เอส เค พับลิชชิ่ง จำกัด 5)บริษัท คนเมืองเร็คคอร์ด ๑๙๙๙ จำกัด 6) บริษัท ลิขสิทธิ์เพลงไทย จำกัด 7)บริษัท อาร์เอ็มเอส พับลิชชิ่ง จำกัด และ 8) ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิริยะ มิวซิคซาวด์ สตูดิโอ

ทั้งนี้ เจ้าของลิขสิทธิ์เพลงที่สนใจใช้บริการองค์กรจัดเก็บตามข้างต้น สามารถติดต่อสอบถามและสมัครเป็นสมาชิกได้โดยตรงที่องค์กรจัดเก็บแต่ละราย และสำหรับผู้ประกอบการที่ประสงค์จะใช้งานเพลง
ที่องค์กรจัดเก็บดังกล่าวรับผิดชอบ สามารถตรวจสอบรายชื่อเพลงได้ที่เว็บไซต์หรือสื่อออนไลน์ขององค์กรจัดเก็บ หรือฐานข้อมูลเพลงที่มีการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา เว็บไซต์ http://music.ipthailand.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร 1368