คต. ร่วมลงนาม MOU หน่วยงานภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนการต่อต้านการทุจริต

นายวันชัย วราวิทย์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ในฐานะหน่วยงานภาครัฐผู้ออกใบอนุญาตส่งออก–นำเข้าสินค้า กรมการค้าต่างประเทศได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐ (Thailand’s Public Sector Collective Action Coalition Against Corruption: PCAC) ขับเคลื่อนปีแห่งการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ ร่วมกับ 46 หน่วยงาน เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมศุลกากร กรมสรรพากร เป็นต้น ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ปปท.)

การทำ MOU นี้เกิดขึ้น เนื่องจากรัฐบาลกำหนดให้ปี 2560 เป็นปีแห่งการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ สำนักงาน ปปท. จึงได้กำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการค้า การลงทุน พิจารณากระบวนงานอนุมัติ อนุญาตที่มีผลกระทบต่อการค้า การลงทุน ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และจัดทำ MOU ซึ่งมี 46 หน่วยงานร่วมลงนาม เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นแสดงเจตจำนงร่วมกันที่จะปฏิบัติงานอนุมัติ อนุญาต อย่างโปร่งใส ไม่เรียกรับสินบนทุกรูปแบบ ประสานความร่วมมือ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการขอรับบริการจากภาครัฐ ตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2558

ทั้งนี้ กรมการค้าต่างประเทศ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการและอำนวยความสะดวกทางการค้าต่างประเทศ โดยออกหนังสือสำคัญการส่งออก – นำเข้า เช่น ใบอนุญาตส่งออก – นำเข้าสินค้า หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าหรือ Certificate of Origin ภายใต้ความตกลง FTA ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งกรมฯ ให้บริการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และมุ่งมั่นพัฒนางานบริการอย่างต่อเนื่อง ภายใต้นโยบายการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและ การพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐด้วยนวัตกรรม ไปสู่ Thailand 4.0 ที่ผ่านมากรมฯ ได้ยกระดับการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Services) และอำนวยความสะดวกด้วยนวัตกรรมดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพสูง คำนึงถึงความต้องการของผู้รับบริการ และมุ่งมั่นต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

“ในปี 2560 เริ่มให้บริการออกหนังสือสำคัญการส่งออก – นำเข้า ด้วยระบบ Paperless เพื่อลดขั้นตอน ค่าใช้จ่าย และขจัดการทุจริตของภาครัฐ ซึ่งกรมฯ ให้บริการ Paperless ไปแล้วกว่าร้อยละ 43 ของหนังสือสำคัญฯ ทั้งหมด และในปี 2561 จะดำเนินการต่อเนื่องให้ครอบคลุมมากขึ้น”

นายวันชัยฯ กล่าวสรุปว่า กรมฯ มุ่งพัฒนาระบบงานบริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และจะขับเคลื่อนต่อเนื่องไปสู่ปี 2561 ด้วย Digital Transform โดยมีหัวใจสำคัญ คือ มุ่งอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการ ลดขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย โปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล และโปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างให้บริการพิเศษ โดยเรียกค่าใช้จ่ายเกินกว่าที่ราชการกำหนด นายวันชัยฯ กล่าวย้ำว่ากรมการค้าต่างประเทศ จะมุ่งให้บริการเพื่อไปสู่หลักการ Easier, Faster, Cheaper and Smarter

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ