ประภัตรเคาะแผนผลิตข้าวปี 65/66 ปริมาณ 30 ล้านตัน รับดีมานด์ 27 ล้านตัน

ข้าว

ประภัตร ปักหมุดแผนผลิตข้าว 2565/2566 เน้นผลิตข้าว 5 ประเภท ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ประเมินดีมานด์ใช้ข้าว 27.6 ล้านตันข้าวเปลือก ตั้งเป้าพื้นที่ผลิต 66 ล้านไร่ทั่วประเทศ

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิต ครั้งที่ 1/2565 โดยมีผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย ตัวแทนสมาคมโรงสีข้าวไทย และตัวแทนเกษตรกร ได้ร่วมกันพิจารณาเห็นชอบเป้าหมายการผลิตข้าว และการวางแผนการผลิตข้าว ปีการผลิต 2565/2566 และการกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/2566

               

ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายในได้กำหนดความต้องการใช้ข้าว (Demand) ปี 2565/2566 ไว้ที่จำนวน 27.6 ล้านตันข้าวเปลือก ดังนั้น กรมการข้าวจึงได้พิจารณากำหนดเป้าหมายการผลิตข้าว (supply) ปี 2565/2566 ไว้ที่จำนวน 30 ล้านตันข้าวเปลือก แยกเป็นข้าวหอมมะลิ 9.1 ล้านตันข้าวเปลือก ข้าวหอมปทุมธานี (ข้าวหอมไทย) 1.8 ล้านตันข้าวเปลือก ข้าวขาว (ข้าวเจ้า) 12.9 ล้านตันข้าวเปลือก ข้าวเหนียว 6 ล้านตันข้าวเปลือก และข้าวตลาดเฉพาะ 0.2 ล้านตันข้าวเปลือก

โดยกำหนดเป้าหมายการผลิตข้าวหอมปทุมธานี ข้าวขาว ข้าวเหนียว และข้าวตลาดเฉพาะเท่ากับเป้าหมายความต้องการใช้ข้าว ปี 2565/2566 ยกเว้นข้าวหอมมะลิจะกำหนดเป้าหมายการผลิตข้าวมากกว่าความต้องการใช้ข้าวจำนวน 2.3 ล้านตันข้าวเปลือก

สำหรับข้อมูลเมล็ดพันธุ์ข้าว ที่จะใช้เพาะปลูกปีการผลิต 2565/2566 รวมรอบที่ 1 (นาปี) และรอบที่ 2 (นาปรัง) พิจารณาจากข้อมูลเมล็ดพันธุ์ข้าวของ 4 หน่วยงาน ได้แก่ กรมการข้าว ศูนย์ข้าวชุมชน สหกรณ์การเกษตร และสมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวทุกชนิดพันธุ์ข้าว สำหรับนาปี ปี 2565/2566 และนาปรัง ปี 2566 นั้น มีเพียงพอกับการเพาะปลูก รวมจำนวน 636,000 ตัน

แบ่งการผลิตเป็น 1) กรมการข้าว 95,000 ตัน 2) สหกรณ์การเกษตร 30,000 ตัน 3) ศูนย์ข้าวชุมชน 111,000 ตัน และ 4) สมาคมผู้รวบรวมและจากหน่วยเมล็ดพันธุ์ข้าว 400,000 ตัน

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิต ยังได้มีมติเห็นชอบแผนการผลิตข้าว ปี 2565/2566 โดยใช้ข้อมูลประกอบการพิจารณาจากแหล่งต่าง ๆ และพิจารณาปริมาณน้ำ เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีเพียงพอ ปริมาณสต๊อกข้าว ณ ปลายปี 2564 และต้นปี 2565 ถือว่ายังไม่ Over Stock จึงได้วางแผนการผลิตข้าว ปี 2565/2566 แบ่งเป็น 2 รอบ

ได้แก่ รอบที่ 1 และรอบที่ 2 โดยการวางแผนการผลิตข้าวรอบที่ 1 ให้เป็นไปตามความต้องการของชาวนาที่ส่วนใหญ่ปลูกข้าวได้ปีละ 1 ครั้ง ส่วนการวางแผนการผลิตข้าวรอบที่ 2 เป็นการผลิตข้าวส่วนที่เหลือที่ยังผลิตในรอบที่ 1 ได้ไม่ครบตามเป้าหมายการผลิตข้าว (Supply) ที่กำหนดไว้หากรอบที่ 1 ผลิตเกินแล้ว ก็ต้องปรับลดรอบที่ 2 โดยแผนการผลิตข้าว ปี 2565/2566 พื้นที่ 66.2 ล้านไร่ คาดการณ์ผลผลิต 30 ล้านตันข้าวเปลือก แยกเป็นรอบที่ 1 พื้นที่ 59.4 ล้านไร่ คาดการณ์ผลผลิต 25.5 ล้านตันข้าวเปลือก และรอบที่ 2 พื้นที่ 6.8 ล้านไร่ คาดการณ์ผลผลิต 4.4 ล้านตันข้าวเปลือก โดยพื้นที่และผลผลิตข้าวรอบที่ 2 สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง เช่น สถานการณ์ราคา และภัยธรรมชาติ

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาการกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2565/2566 รอบที่ 1 โดยกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2565/2566 รอบที่ 1 แยกเป็นรายชนิดข้าว รายจังหวัด และรายอำเภอ สำหรับการประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พื้นที่ทั้งสิ้น 59. ล้านไร่ ประกอบด้วย ข้าวหอมมะลิ 26 ล้านไร่ ข้าวหอมปทุมธานี (ข้าวหอมไทย) 1.8 ล้านไร่ ข้าวขาว (ข้าวเจ้า) 15.5 ล้านไร่ ข้าวเหนียว 15.7 ล้านไร่ ข้าวตลาดเฉพาะ 0.4 ล้านไร่