กรมการค้าภายในต่อยอดธุรกิจสร้างรายได้ให้ “หมู่บ้านทำมาค้าขาย” ขับเคลื่อนศก.ท้องถิ่น

​นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดทำโครงการหมู่บ้านทำมาค้าขาย (Trading Village) เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็ง โดยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของกลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน ให้มีช่องทางการจำหน่ายผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ให้กว้างขวางขึ้นและรู้จักทำการค้าขาย มีศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มขึ้น รวมทั้งยกระดับไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) อันจะช่วยเสริมสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

​ผลจากการดำเนินการของกรมการค้าภายใน ได้สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและหมู่บ้าน สามารถต่อยอดโอกาสทางธุรกิจ พัฒนาและขยายช่องทางการจำหน่ายให้แก่หมู่บ้านทำมาค้าขายจำนวนมาก สินค้าของชุมชนได้วางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้า ร้านค้าเอกชน ร้านค้าในแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งการซื้อขายทางออนไลน์ และได้มีโอกาสนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นของฝากในงานเทศกาลต่างๆ โดยเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ได้นำหมู่บ้านทำมาค้าขาย วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมพื้นบ้านผักตบชวา อ.บางเลน จ.นครปฐม พร้อม อ.ที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและวิทยาลัยเพาะช่าง เข้าพบผู้บริหาร ของบริษัท เซ็นทรัล ฟู๊ดรีเทล จำกัด และท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์จักสานจากผักตบชวาสำหรับใช้ในการจัดทำกระเช้าปีใหม่ที่จะจำหน่ายในท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ตสาขาต่างๆ ซึ่งผลจากการพัฒนาและสร้างรูปแบบใหม่ๆ ของผลิตภัณฑ์ ทำให้บริษัท เซ็นทรัล ฟู๊ด รีเทล จำกัด และท๊อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต สั่งซื้อตะกร้าผักตบชวา จำนวนเบื้องต้น 8,000 ใบ มูลค่าทั้งสิ้นกว่า 1,600,000 บาท และจะขยายการสั่งซื้อต่อไปอีก สร้างความดีใจให้แก่พี่น้องชุมชนในหมู่บ้านทำมาค้าขายเป็นอย่างยิ่ง

อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการค้าภายในจะดำเนินการขยายผลต่อไปยังห้างสรรพสินค้าอื่นๆ โดยจะเชื่อมโยงหมู่บ้านชุมชนอื่นที่มีผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาในลักษณะเดียวกัน เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เข้มแข็ง ชุมชนมีรายได้เพิ่ม และช่วยลดมลภาวะทางน้ำอันเกิดจากผักตบชวาได้อย่างดี นับเป็นผลสำเร็จอย่างดียิ่งในการส่งเสริมชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการสร้างคุณค่าเพิ่มร่วมกันจากการจัดทำโครงการหมู่บ้านทำมาค้าขายของกรมการค้าภายใน