อ.ส.ค. เล็งต่อยอดโมเดลการเลี้ยงโคนม BCG สู่ชุมชน-นักศึกษา

อ.ส.ค. เผยผลศึกษารูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อการจัดการของเสียในฟาร์มโคนมฯ สำเร็จ หนุนโมเดลใหม่ของการเลี้ยงโคนมในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Economy-BCG model เล็งขยายผล ร่วมกับสหกรณ์โคนม และเครือข่ายวิชาการจากมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างประโยชน์ต่อยอดนวัตกรรม

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กล่าวว่า นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้ดำเนินการจัดโครงการบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ(บพข.) สังกัดสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ได้ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการการศึกษารูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อการจัดการของเสียในฟาร์มโคนม และการพัฒนาที่ยั่งยืนแก่ อ.ส.ค. ปี 2564 ที่ผ่านมานั้น

Advertisement

ขณะนี้โครงการดังกล่าวมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากโดย อ.ส.ค. เตรียมนำผลการศึกษาไปขยายผล ร่วมกับสหกรณ์โคนม และเครือข่ายวิชาการจากมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างประโยชน์อย่างกว้างขวางขึ้น

ทั้งนี้ ผลจากการศึกษาทำให้ได้รูปแบบการเลี้ยงโคนมที่ช่วยในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากของเสียในฟาร์มโคนม เช่น มูลโค และน้ำทิ้ง ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ซึ่งเป็นโมเดลใหม่ของการเลี้ยงโคนมในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ The circular dairy farming model ที่ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ลดปัญหาด้านมลภาวะจากของเสียในฟาร์ม

ทำให้ชุมชนข้างเคียงได้รับประโยชน์จากการใช้ปุ๋ยคอกทดแทนปุ๋ยเคมีและยังมีก๊าซชีวภาพจากมูลโคสามารถนำไปหุงต้มทดแทนก๊าซหุงต้มที่มีราคาขยับตัวสูงขึ้นในปัจจุบัน โดยจะได้จัดทำเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจหมุนในฟาร์มโคนมให้เป็นที่ศึกษาดูงานขึ้น 1 แห่งในอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

Advertisement

สำหรับในปีงบประมาณ 2565 บพข. ภายใต้แผนงานกลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียนยังได้จัดสรรงบประมาณร่วมทุนวิจัยกับอ.ส.ค.เพื่อลงทุนพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าการใช้ประโยชน์จากมูลโคและสร้างมูลค่าเพิ่มให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่นกระถางปลูกต้นไม้ที่ย่อยสลายง่าย อิฐบล็อกประสานเพื่อการตกแต่ง

โดยคาดหวังให้เกิดผลลัพธ์ 4 ด้าน คือ 1. ด้านโมเดลแบรนด์สินค้า และรูปแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 2. ด้านต้นแบบโรงงาน สายการผลิต และเครื่องจักรรองรับการผลิต ผลิตภัณฑ์กลุ่มอิฐและกระถาง 3. ผลประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนนวัตกรรมระบบสร้างมูลค่าจากมูลโค และ4.คู่มือส่งเสริมการลงทุนระบบผลิตอิฐและกระถางจากมูลโคจากฟาร์มโคนมเศรษฐกิจหมุนเวียน

Advertisement

“คาดการณ์ว่า ผลสำเร็จของโครงการดังกล่าว จะสร้างชุดความรู้และกลไกระบบงานจัดการความรู้ให้ อ.ส.ค. ที่สามารถวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีบนความเชี่ยวชาญขององค์กร ส่งเสริม ถ่ายทอด และสนับสนุนความสำเร็จ รวมทั้งการร่วมพัฒนาทุนมนุษย์ที่มีทักษะนวัตกรรมฐานเกษตรร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัย เป็นรากฐานสำคัญสำหรับความสามารถในการพึ่งพาตนเองให้อาชีพการเลี้ยงโคนมเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป” นายสมพรกล่าว