ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ออกแถลงการณ์ แจง 3 ประเด็นกรณีสกอ.ประกาศหลักสูตรไม่ผ่านมาตรฐาน

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้มีประกาศ หลักสูตรที่ไม่ผ่านการดำเนินการตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 และ 2559 เบื้องต้นนั้น มีรายชื่อหลักสูตรของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำนวน 16 หลักสูตร ที่ไม่ผ่านการดำเนินการตามเกณฑ์ฯ จนได้มีการปรับแก้ลดลงเหลือ 4 หลักสูตรที่รอการปรับปรุงในภายหลัง

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จึงขอชี้แจงให้เห็นถึงประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการประกาศในครั้งนี้ ดังนี้

1. ปัญหาความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงในเรื่อง การเปิดเผยผลการประเมินคุณภาพ ที่อ้างว่า หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีหลักสูตรที่ปรากฏในรายงานฯ จำนวน 16 หลักสูตร โดยไม่แยกแยะว่า 16 หลักสูตรนั้นมีที่มา และ สาเหตุเป็นอย่างไร ซึ่งข้อเท็จจริงคือ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้ขอดำเนินการปิดหลักสูตรเอง 12 หลักสูตร และได้ทำการปิดหลักสูตร หรืองดรับนักศึกษาไปก่อนการตรวจประเมินคุณภาพปี 2559 ตามวิสัยทัศน์ใหม่ของมหาวิทยาลัยฯ แต่ สกอ.ไม่ได้ใส่รายละเอียดอันเป็นสาระสำคัญนี้ในการประกาศฯ ครั้งแรก

ในส่วน 4 หลักสูตรที่เหลือซึ่งถูกระบุว่า “รอปรับปรุง” นั้นก็เป็นหลักสูตรที่ทำการปรับปรุงแล้วเสร็จ รอเข้ารับการตรวจประเมินในรอบปี 2560 ซึ่ง สกอ.ควรพิจารณาดำเนินการนำเสนอรายละเอียดที่เป็นสถานะปัจจุบันลงในการประกาศฯ ด้วย เพื่อให้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องตามความเป็นจริงในปัจจุบัน และลดความสับสนในสังคม อันเกิดจากการดำเนินการโดยมิได้พิจารณาอย่างรอบด้านของ สกอ.

2. ปัญหาจากการที่ สกอ.ดำเนินการโดยไม่ได้แยกแยะมาตรการ

การใช้มาตรการการประกาศแบบนี้ สกอ.ดำเนินการโดยไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ซึ่งแต่ละหลักสูตรมีเหตุผลและสภาพการณ์ที่ต่างกัน การดำเนินการเช่นนี้เป็นการดำเนินการที่ไม่เหมาะสม เป็นการใช้ข้อมูลที่มีมานำเสนอในรูปแบบที่ไม่มีความละเอียดรอบคอบ ทั้งๆ ที่การใช้มาตรการแบบนี้ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูง เพราะมีผลกระทบในวงกว้าง

3. ปัญหาจากถ้อยคำที่ สกอ. แถลง มีความคลุมเครือ สร้างความสับสนให้แก่สังคม


ประกาศในครั้งแรกของ สกอ. นั้น ไม่ระบุสถานะของแต่ละหลักสูตร ทำให้ทุกคนเข้าใจว่าทุกหลักสูตรไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา

​ส่วนประกาศที่แก้ไขแล้ว ก็ยังมีการใช้คำคลุมเครือเช่น คำว่า “ปิดหลักสูตร” ทำให้คนเข้าใจไปว่า สกอ. สั่งปิด ทั้งๆ ที่ในความเป็นจริง มหาวิทยาลัยฯ เป็นฝ่ายดำเนินการปิดหลักสูตรเอง เพื่อผลประโยชน์ต่อการพัฒนาวงการการศึกษาไทย ให้มีหลักสูตรที่ทัน

สำหรับคำว่า “รอปรับปรุง” ทำให้คนทั่วไปเข้าใจไปว่า การปรับปรุงยังไม่แล้วเสร็จ ทั้งๆ ที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ทำการแก้ไขแล้วเสร็จแล้ว จนทำให้คนเข้าใจผิดต่อสถานะหลักสูตร และ คำว่า “งดรับนักศึกษา” คนทั่วไปเข้าใจไปว่า สกอ.เป็นผู้สั่งให้งดรับนักศึกษา ซึ่งในความเป็นจริงนั้น ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการงดรับนักศึกษาเองแล้วทั้งสิ้น

ดังนั้น ผลจากการประกาศ ของ สกอ. อันเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล และประกาศข้อความที่มีลักษณะคลุมเครือเช่นนี้ ได้ส่งผลกระทบเป็นอย่างยิ่งต่อมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยฯ ที่รักษาคุณภาพตามเกณฑ์มาโดยตลอดอย่างเคร่งครัด จนได้รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณมหาวิทยาลัยที่มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐานประเภทดีเลิศ มาแล้ว ต้องมาได้รับผลกระทบทางลบจากปัญหาเหล่านี้

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ