รมว.ศึกษาฯ ส่งสารให้กำลังใจครู เนื่องในวันครูโลก 5 ตุลาคม

วันครูโลก
วันครูโลก

ตรีนุช รมว.ศึกษาฯ ส่งสารให้กำลังใจครู เนื่องในวันครูโลก 5 ตุลาคม เชื่อมั่นทุกสถานการณ์ ครูคือที่พึ่งพาแก่สังคมไทยมาตลอด

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 ดร.วีระ แข็งกสิการ เลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) กล่าวว่า ทุกวันที่ 5 ตุลาคมของทุกปี UNESCO ได้กำหนดให้เป็น “วันครูโลก” เพื่อเชิดชู “ครู” บุคคลสำคัญต่อการสร้างชีวิตและสังคม

โดยมุ่งหวังที่ให้พลเมืองโลกได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของคนเป็นครู ประกาศยกย่องครูให้เป็นบุคคลสำคัญ เพราะครูมีบทบาทในการขับเคลื่อนการศึกษาให้มีความเจริญก้าวหน้า และเพื่อให้ครูทั่วโลกได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนที่มีต่อสังคม ตลอดจนเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการช่วยเหลือมนุษย์ต่อไป

ในการนี้ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ. ในฐานะประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ส่งสารถึงครู ดังนี้

ตรีนุช เทียนทอง
ตรีนุช เทียนทอง

“ในนามประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ดิฉันขอส่งความรักความปรารถนาดีมายังเพื่อนครูทุกคน ทุกหน่วยงาน ทุกสังกัด และขอชื่นชมวิชาชีพครูซึ่งเป็นวิชาชีพที่ยิ่งใหญ่ เป็นวิชาชีพที่มีหน้าที่ มีบทบาทสำคัญต่อการสร้างชีวิตและสังคม ขอให้กำลังใจให้ครูมีขวัญและกำลังใจในการปฎิบัติหน้าที่ที่มีเกียรตินี้ อย่างมีความสุขตลอดไป

ในทุกสถานการณ์ที่ผ่านมา ครูยังเป็นบุคคลที่เป็นที่พึ่งของสังคมไทยมาโดยตลอด สถานการณ์อุทกภัย น้ำท่วมหนักในประเทศไทยในครั้งนี้ เชื่อมั่นว่าครูจะเป็นกลไกที่สำคัญในการดูแลเด็ก เยาวชน ให้ปลอดภัย ดูแลโดยเท่าเทียมกันโดยไม่คํานึงถึงความแตกต่างทางร่างกาย เชื้อชาติ เพศ สัญชาติ ภาษา ศาสนา หรือสถานะอื่นใด ฝากครูให้ช่วยดูแลทุกข์ของผู้ปกครอง ชุมชน สังคม ให้ทุกคนสามารถก้าวข้ามภัยพิบัตินี้ไปได้ด้วยจิตใจ และจิตวิญญาณความเป็นครู”