ศธ. จับมือเอกชนจีน เตรียมตั้งสถาบัน ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตร

ศึกษาธิการ เอกชนจีน เทคโนโลยีเกษตร

กระทรวงศึกษาธิการ จับมือเอกชนต่างประเทศ ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตร หนุนเพิ่มศักยภาพครู-นักเรียน พร้อมเตรียมจัดตั้ง Career Academy ด้าน Smart Agriculture เป็นครั้งแรก

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาหลักสูตรเตรียมความพร้อมครูในการจัดการเรียนรู้การเกษตรอัจฉริยะ Smart Agriculture

ระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO STEM-ED) และบริษัท Shandong Dolang Technology Equipment จํากัด ในการพัฒนาหลักสูตรเตรียมความพร้อมครู ในการจัดการเรียนรู้การเกษตรอัจฉริยะ Smart Agriculture

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ได้นำไปสู่การต่อยอดโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน (Science Technology Innovation (STI) : Smart Intensive Farming) โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ SEAMEO STEM-ED และบริษัท Shandong Dolang Technology Equipment จำกัด และวิทยาลัย Jinan Vocational College สาธารณรัฐประชาชนจีน

ที่จะมาถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีนวัตกรรม และช่วยพัฒนากำลังคนให้กับสถาบันอาชีวศึกษาเกษตร ให้มีบทบาทในการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาศักยภาพของผู้สอนและผู้เรียนด้านเกษตรอัจฉริยะ โดยนำร่องที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Advertisment

“ในฐานะที่ดิฉันกำกับดูแลวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี เล็งเห็นและให้ความสำคัญกับการพัฒนาหลักสูตรและศักยภาพครู นักเรียนให้มีสมรรถนะและประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพด้านการเกษตร ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ VUCA World

ซึ่งปัจจุบันหลายประเทศได้นำองค์ความรู้ด้านเกษตรอัจฉริยะ ซึ่งเป็นการผสมผสานการใช้เทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาด้านการเกษตรมาปรับใช้ตามบริบทของแต่ละพื้นที่ ทำให้การแข่งขันด้านการเกษตรระหว่างประเทศท้าทายมากขึ้นเรื่อย ๆ”

นอกจากนี้ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียังจะช่วยเป็นพี่เลี้ยงในการดูแลช่วยเหลือสนับสนุนในการดำเนินงานโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่จะมีการขยายผลไปอีก 300 แห่งในภูมิภาคต่าง ๆ จึงหวังว่าการใช้ศักยภาพของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ร่วมมือกันในครั้งนี้ จะเป็นการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะให้เกิดเป็นรูปธรรม และปลูกฝังให้กับยุวเกษตรรุ่นใหม่ต่อไป

ด้าน ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการศูนย์ SEAMEO STEM-ED กล่าวว่า การร่วมลงนามความร่วมมือมุ่งเน้นพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาวิชาชีพที่ต้องใช้สะเต็ม โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะเพื่ออาชีพ ทั้งระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษาในระดับที่สูงขึ้น และการพัฒนาสมรรถนะเพื่ออาชีพที่มีการรับรองมาตรฐาน ซึ่งบริษัท Shandong Dolang Technology Equipment จำกัด จะนำองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตรมาพัฒนาการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีการเกษตร

Advertisment

โดยการพัฒนากำลังคนให้กับสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดความรู้และส่งต่อให้กับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีไปยังโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ซึ่งเป็นการต่อยอดโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน โดยจะจัดตั้ง Career Academy ด้าน Smart Agriculture แห่งแรก ในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตต่อไป

สำหรับความร่วมมือนี้จะเริ่มดำเนินการในประเทศไทยเป็นแห่งแรก และมีเจตนารมณ์ที่จะขยายความร่วมมือไปยังประเทศสมาชิก SEAMEO ในช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อไป ซึ่งการดำเนินงานในขั้นต้น จะเป็นการส่งเสริมและพัฒนาให้ครู อาจารย์อาชีวศึกษาได้ใช้หลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนการสอน อุปกรณ์ และสื่อการสอนใหม่ ๆ ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน รับเป็นศูนย์ฝึกอบรม SEAMEO STEM-ED – DOLANG แห่งแรกและจะได้รับการรับรองการฝึกอบรมของสถานศึกษา หากมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด