ตรีนุชมอบเงินช่วยเหลือครูชายแดนใต้ ให้ทุนทายาทจนจบ ป.ตรี

ตรีนุช เทียนทอง รมว.กระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ปัตตานี มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวครูที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ พร้อมจัดสวัสดิการทุนการศึกษาต่อเนื่องให้แก่ทายาทจนจบ ป.ตรี

วันที่ 13 มีนาคม 2566 ที่โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว จังหวัดปัตตานี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

นางสาวตรีนุชกล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึงผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นับตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา ซึ่งส่งผลต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงได้เสนอขอรับการช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสียชีวิต โดยมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 เห็นชอบสนับสนุนสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิต ย้อนหลังไปถึงวันที่ 1 มกราคม 2547 จำนวน 162 ราย

โดยได้ช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปแล้ว ตั้งแต่ปี 2564-2566 จำนวนทั้งสิ้น 112 ครอบครัว และกระทรวงศึกษาธิการจัดสวัสดิการด้านอื่น ๆ ให้ได้มาตรฐานใกล้เคียงกับส่วนราชการต่าง ๆ เพิ่มเติม

รวมถึงสนับสนุนทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องให้แก่ทายาทผู้ได้รับผลกระทบ ให้ได้รับการศึกษาตั้งแต่ระดับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จนจบปริญญาตรี เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา ให้เป็นผู้มีความรู้ มีทักษะความสามารถ ในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ และสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของตนเองและครอบครัว โดยปีการศึกษา 2562-2565 จัดสรรทุนการศึกษาไปแล้วจำนวน 5,000 ราย จำนวนเงินทั้งสิ้น 20,945,000 บาท

“ที่ผ่านมา ดิฉันเดินทางมามอบเงินเยียวยาและทุนการศึกษาให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาและครอบครัวด้วยตัวเองทุกครั้ง ด้วยความตั้งใจที่จะเป็นขวัญกำลังใจให้กับเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และในโอกาสต่อไปก็จะได้ให้การช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่พิการหรือทุพพลภาพ จากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 ต่อไป”

กระทรวงศธ2

นางสาวตรีนุชกล่าวต่อว่า ในส่วนของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาโครงการอาชีวะฝีมือชน พัฒนากำลังคนชายแดนใต้ และสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ร่วมกันวางรากฐาน พัฒนา และต่อยอดทางการศึกษา เพื่อสร้างเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีความรู้และทักษะฝีมือ เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตให้เติบโต และมีความก้าวหน้าได้อย่างมีคุณภาพ

นอกจากการช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาแล้ว กระทรวงศึกษาธิการยังให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ การพัฒนาร่วมกันให้ประชาชนทุกคนทุกช่วงวัย ได้มีโอกาสในการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดำเนินการเชิงบูรณาการความร่วมมือโดยหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศค.จชต.)

ด้านการช่วยเหลือและดูแลครู

 • ปรับอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคล ในส่วนของเงินสมทบเป็นเงินเดือนครู สำหรับนักเรียนโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565 เป็นต้นไป ซึ่งจะใช้งบประมาณปีละ 97.4 ล้านบาทครอบคลุมสถานศึกษาอาชีวศึกษา 484 แห่ง
 • ครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ได้เลื่อนวิทยฐานะก่อนภาคอื่น
 • การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการจัดมหกรรมการเงินเพื่อครูไทยทั่วทุกภูมิภาค รวมทั้งพื้นที่ภาคใต้ที่จะจัดขึ้นในเร็ว ๆ นี้

ด้านโอกาสเด็ก

 • จัดโรงเรียนกินนอนให้นักเรียนด้อยโอกาส หรือโครงการประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สพฐ.) สนับสนุนเงินงบฯอุดหนุนให้กับนักเรียนโครงการประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลให้ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มโอกาสให้นักเรียนที่ยากจน ถูกทอดทิ้ง ไม่มีผู้อุปการะ และได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
 • สานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ นำการกีฬามาใช้ในการพัฒนาเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจ สามารถนำความรู้ความสามารถด้านกีฬาไปใช้ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
 • โครงการอาชีวะ ฝีมือชน พัฒนากำลังคนชายแดนใต้ (สอศ.) สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาโครงการอาชีวะ ฝีมือชน พัฒนากำลังคนชายแดนใต้ เพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชนไทยในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 • โครงการฝึกอาชีพให้กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (สอศ.) ดำเนินการจัดฝึกอบรมอาชีพให้กับเยาวชนในสถาบันศึกษาปอเนาะ ตามความสนใจของผู้เรียน และจัดตั้งกลุ่มอาชีพฝึกอาชีพให้เยาวชนในสถาบันศึกษาปอเนาะ 25 แห่ง โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 24 แห่ง
 • ปรับเพิ่มอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคลสำหรับนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา และอาชีวศึกษา (ปวช.) จำแนกเป็น นักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา จำนวน 4,452 คน นักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา จำนวน 310 คน
 • การขับเคลื่อนนโยบายสถานศึกษาปลอดภัย
 • การขับเคลื่อนนโยบายพาน้องกลับมาเรียน

ด้านสนับสนุน

 • เพิ่มอาหารกลางวัน ปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนระดับชั้นเด็กเล็ก ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 • ปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวสำหรับผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้เรียน และช่วยเพิ่มศักยภาพของสถานศึกษาในการจัดและพัฒนาคุณภาพการศึกษา แบบขั้นบันไดต่อเนื่อง 4 ปีงบประมาณ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566-2569

“ในนามของกระทรวงศึกษาธิการ ขอขอบคุณหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนที่ได้ร่วมมือดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป

ดิฉันขอเป็นกำลังใจต่อครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการในพื้นที่ ด้วยอุดมการณ์ ความเสียสละ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้ได้รับความเสียหายทุกท่าน” นางสาวตรีนุชกล่าว


กระทรวง ศธ