แต่งตั้งประธาน กก.โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ แทนประสาร ไตรรัตน์วรกุล

ประกาศราชกิจจานุเบกษา-ราชกิจจาฯ ประกาศ

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งไพรินทร์ ชูโชติถาวร เป็นประธานกรรมการในคณะโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ แทนประสาร ไตรรัตน์วรกุล ที่อายุครบ 70 ปี

วันที่ 13 มีนาคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ลงนามโดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (28 พฤษภาคม 2562) อนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รวม 6 คน ซึ่งในจำนวนนี้มีนายประสาร ไตรรัตน์วรกุล เป็นประธานกรรมการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป และได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 นั้น

บัดนี้ ประธานกรรมการรายดังกล่าวข้างต้นได้พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากมีอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ประกอบมาตรา 14 (1) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 อนุมัติแต่งตั้ง นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยผู้ได้รับแต่งตั้งแทนนี้อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว

Advertisment

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

เปลี่ยนประธาน ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์