อว.จับมือ ร.ร.นายร้อยตำรวจ ป้องกันอาชญากรรม มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

อว.จับมือ ร.ร.นายร้อยตำรวจ
ภาพจากเพจ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กระทรวง อว.จับมือ ร.ร.นายร้อยตำรวจ ป้องกันอาชญากรรมทั้งการกระทำความผิดและการตกเป็นเหยื่อในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี ทักษะเอาตัวรอดเมื่อต้องเผชิญเหตุและสร้างระบบสภาพแวดล้อมในพื้นที่

วันที่ 16 มีนาคม 2566  ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการป้องกันอาชญากรรมในเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ”

ระหว่างกระทรวง อว. กับโรงเรียนนายร้อยตำรวจ โดยมี พล.ต.อ. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วม ทั้งนี้ มี ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว. และ พล.ต.ท.เสนิต สำราญสำรวจกิจ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เป็นผู้ร่วมลงนาม ที่สำนักงานปลัดกระทรวง อว.

ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
ภาพจากเพจ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก กล่าวว่า พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้เกิดขึ้นระหว่างกระทรวง อว. กับ ร.ร.นายร้อยตำรวจ เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการป้องกันอาชญากรรม ในเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

Advertisement

และเพื่อสร้างระบบสภาพแวดล้อมการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่มหาวิทยาลัยทั่วประเทศรวมทั้งส่งเสริมทักษะการเอาตัวรอดแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย นักศึกษาหรือประชาชนในพื้นที่โดยรอบ เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม

นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงการค้นคว้าวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมทางสังคมที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยเฉพาะในกระบวนการป้องกันอาชญากรรมทั้งในระดับจุลภาคและมหภาคด้วย โดยความร่วมมือดังกล่าวมีระยะเวลา 3 ปี

รมว.อว.กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมากระทรวง อว. ได้ปฏิรูปมาหลายด้านด้วยกัน ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ และทางด้านการอุดมศึกษา โดยเฉพาะทางด้านการอุดมศึกษาเราได้สร้างกลไกทางนวัตกรรมทางการศึกษาที่เรียกว่า แซนด์บอกส์ เพราะมาตรฐานการจัดการศึกษาแบบเดิม ทำให้ไม่สามารถผลิตกำลังคนในรูปแบบใหม่ได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง กระทรวง อว. จึงริเริ่ม “แซนด์บ็อกซ์อุดมศึกษา”

ที่จะทำให้มีการพัฒนาหลักสูตรทดลอง สามารถปรับปรุงให้แตกต่างจากที่ปฏิบัติตามมาตรฐานเดิม ซึ่งมีหลักสูตรใหม่ๆ ออกมากมากมาย เช่น หลักสูตรด้านความมั่นคงไซเบอร์ ร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หลักสูตรด้านวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และคอมพิวเตอร์ ร่วมกับสถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ ม.ซีเอ็มเคแอล ภายใต้การดำเนินงานของเครือข่ายมหาวิทยาลัยปัญญาประดิษฐ์ไทย

และหลักสูตรฉุกเฉินการแพทย์ ร่วมกับ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มช่องทางการขอตำแหน่งวิชาการ รวมถึงการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน ซึ่งถือเป็นผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูประบบการอุดมศึกษาไทยที่สำคัญครั้งประวัติศาสตร์อีกด้วย

ขณะที่ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กล่าวว่า โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ในฐานะสถาบันการศึกษาที่มีองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการป้องกันอาชญากรรม สามารถที่จะเข้ามามีบทบาทในการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และประชาชนทั่วไป ในการป้องกันการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมสมัยใหม่ โดยเฉพาะการให้วัคซีนทางไซเบอร์

Advertisement
พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์
ภาพจากเพจ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เพื่อให้มีความรู้เท่าทันอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ซึ่งมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย และสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ต้องขอขอบคุณ กระทรวง อว. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้เล็งเห็นความสำคัญ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม รวมทั้งการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงาน ที่จะก่อให้เกิดความเข้มแข็งทางองค์ความรู้ และสามารถนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยี

มาประยุกต์ใช้สำหรับการป้องกันอาชญากรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างเสริมให้สังคมปลอดภัยจากอาชญากรรม มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

อว.จับมือ ร.ร.นายร้อยตำรวจ
ภาพจากเพจ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม