ทุ่ม 63 ล้านบาทดูแลโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนประถมทั่วประเทศ

นักเรียน

กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ทุ่มงบฯ 63 ล้านบาท ดูแล-แก้ไขเรื่องอาหารและโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศ 

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ครั้งที่ 2/2566 โดยผลการประชุมนั้น ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนากองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปีบัญชี 2565-2569 (ทบทวนปีบัญชี 2567)

ซึ่งมีสาระสำคัญคือการเพิ่มพันธกิจและกลยุทธ์ จากปี 2566 ด้านการส่งเสริมพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรของกองทุน และเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2567 ในวงเงินงบประมาณ 70 ล้านบาท

ในส่วนของแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2567 จะเน้นไปที่การส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการอาหาร และภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาอย่างทั่วถึงและยั่งยืน ด้วยโครงการสร้างความเท่าเทียมด้านโภชนาการสำหรับนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ และโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตกับชุมชนและภาคีเครือข่ายเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน

โดยกองทุนจะใช้งบประมาณในส่วนนี้รวม 63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90 ของงบประมาณทั้งหมด เพื่อพัฒนาร่างกายของนักเรียนให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ให้เด็กทุกคนในโรงเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีทั้งปริมาณ และคุณค่าทางโภชนาการสูง

“ถึงแม้วันนี้จะมีการเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2567 แล้ว แต่ในระหว่างปี ทางกองทุนก็จะมีการสำรวจความต้องการของโรงเรียนประถมศึกษาเพิ่มเติมไปด้วย หากมีนักเรียนหรือโรงเรียนใดที่ตกหล่น หรือต้องการความช่วยเหลือด้านโภชนาการ คณะกรรมการบริหารกองทุนก็จะทบทวนปรับแผนเพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการ และสร้างประโยชน์สูงสุด เพื่อให้เด็กไทยสุขภาพดี สมวัย ก้าวไกลด้วยนวัตกรรมการจัดการอาหาร”

 นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ