โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “ศาสตราจารย์พิเศษ” ใน 2 มหาวิทยาลัย

ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ศาสตราจารย์พิเศษ 2 ราย ใน 2 มหาวิทยาลัย ได้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี 2 ฉบับ เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษ มีนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ประกาศฉบับแรกระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต ตำแหน่ง อาจารย์พิศษ สังกัดคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์พิเศษ ในสาขาวิชาจิตวิทยา สังกัดคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฏคม 2565

ส่วนประกาศอีกฉบับระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ยงยุทธ โอสถสภา ตำแหน่ง อาจารย์พิเศษ สังกัดคณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ ในสาขาวิชาปฐพีวิทยา สังกัดคณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน2562

ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2566

แต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษจุฬาฯ

แต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษ-ม.เกษตร