ศธ.สั่งหน่วยงานในสังกัด รับมือน้ำท่วม จัดงบช่วยโรงเรียนที่ได้รับความเสียหาย

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ

กระทรวงศึกษาธิการ สั่งหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศรับมือน้ำท่วม พร้อมจัดงบช่วยโรงเรียนที่เดือดร้อน-ห้องเรียนได้รับความเสียหาย

วันที่ 2 ตุลาคม 2566 นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) แจ้งให้ทุกหน่วยงานเตรียมการรับมือสถานการณ์น้ำท่วม เนื่องจากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมหนักในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลายพื้นที่มีแนวโน้มปริมาณน้ำเพิ่มสูงและรุนแรงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา

จากข้อมูลศูนย์ความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ MOE Safety Center ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2566 รายงานว่า โรงเรียนอนุบาลเลย จังหวัดเลย มีน้ำไหลเข้าห้องเรียนและสนามเด็กเล่นของชั้นอนุบาลได้รับความเสียหาย, โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม จังหวัดตาก บ้านนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับผลกระทบ 43 ราย, โรงเรียนสบปราบพิทยาคม จังหวัดลำปาง

นักเรียนได้รับผลกระทบ 150 ราย มีความต้องการเสื้อผ้า ชุดนักเรียน ถุงเท้า รองเท้า และอุปกรณ์การเรียน รวมทั้งมีสถานศึกษาในจังหวัดแพร่ กำแพงเพชร อุดรธานี ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมกำลังรวบรวมข้อมูลรายงานเพิ่มเติมเข้ามาด้วย

ขณะนี้ได้สั่งการให้สำนักงานศึกษาธิการภาค 1-18 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือ อาทิ จิตอาสาในการช่วยขนย้ายสิ่งของ การจัดเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้แก่สถานศึกษา นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วน

ตลอดจนแจ้งให้หน่วยงานและสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม รายงานข้อมูล ผลกระทบ และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องมายัง ศธ. ผ่านช่องทาง Platform ของระบบ MOE Safety Center และรายงานไปยังต้นสังกัดอีกทางหนึ่ง

สำหรับกรณีเกิดความเสียหายกับหน่วยงาน หรือสถานศึกษา ที่จะต้องได้รับการบรรเทาความเสียหายอย่างเร่งด่วน และมีจำนวนมูลค่าความเสียหายไม่มากนัก เพื่อให้สามารถจัดการศึกษาและไม่กระทบกับผู้เรียนนั้น ให้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากต้นสังกัด (สพฐ. สอศ. สกร. สช.) เพื่อเยียวยาแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นก่อน

นายสิริพงศ์กล่าวเพิ่มเติมว่า กรณีที่ดำเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากต้นสังกัดแล้วหน่วยงานหรือสถานศึกษายังไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากต้นสังกัดหรือจังหวัด สามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายงบฯกลาง ซึ่งหน่วยงานหรือสถานศึกษาประสบภัยพิบัติรุนแรงหรือมีประกาศภัยพิบัติจังหวัด จะต้องจัดส่งเอกสารขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายงบฯกลางให้ต้นสังกัด เพื่อดำเนินการรวบรวมข้อมูลขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบฯกลาง ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการจัดทำคำของบประมาณ (งบฯกลาง)

โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) หรือคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกิ่งอำเภอ (ก.ช.ภ.กอ.) และคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และขอให้ต้นสังกัดรวบรวมจัดส่งข้อมูลให้กองส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการศึกษาในภูมิภาค สป. เพื่อรวบรวมจัดส่งสํานักงบประมาณต่อไป

ศธ.