Dek67 สอบ TGAT/TPAT วันแรก 2.8 แสนคน ทปอ. ยังไม่พบทุจริต

สอบ

Dek67 สอบ TGAT/TPAT วันแรก 2.8 แสนคน ยังไม่พบทุจริต ทปอ.ย้ำนักเรียนเตรียมหลักฐานเข้าสอบให้พร้อม ขอความร่วมมืองดใช้เสียง หลีกเลี่ยงการจราจรบริเวณสนามสอบ

วันที่ 9 ธันวาคม 2566 นายชาลี เจริญลาภนพรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) และผู้จัดการระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2567 หรือทีแคส 67 เปิดเผยว่าที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จัดสอบวิชาความถนัดทั่วไปหรือ TGAT และวิชาความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการหรือ TPAT2-5 ปีการศึกษา 2567 ด้วยระบบกระดาษและคอมพิวเตอร์ วันที่ 9-11 ธันวาคม 2566 โดยวันนี้เป็นการสอบวันแรก มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 289,415 คน สมัครสอบใน 219 สนามสอบทั่วประเทศ

สอบวิชาTPAT5 ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ และ TPAT2 ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ วันที่ 10 ธันวาคม สอบวิชา TGAT ความถนัดทั่วไป และTPAT3 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และวันที่ 11 ธันวาคม สอบ TGAT 4 สถาปัตยกรรมศาสตร์

ประกาศผลการสอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ วันที่ 18 ธันวาคม ขอทบทวนคะแนนสอบ วันที่ 19-26 ธันวาคม ประกาศผลสอบด้วยกระดาษ วันที่ 7 มกราคม 2567 ขอทบทวนคะแนนสอบ วันที่ 8-15 มกราคม 2567

โดยมีผู้มีสิทธิสอบทั้งหมด 289,415 คน ใน 219 สนามสอบทั่วประเทศ แบ่งเป็นนักเรียนปีนี้ 240,880 คน นักเรียนปีที่ผ่านมา 48,532 คน เลือกข้อสอบแบบกระดาษ 270,565 คน เลือกข้อสอบแบบคอมพิวเตอร์ 20,184 คน

อย่างไรก็ตาม ทปอ.ได้กำชับสนามสอบทุกแห่งให้จัดห้องสอบ สำหรับผู้สมัครสอบที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 โดยเปิดให้มีการลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านระบบ https://student.mytcas.com/ เพื่อแจ้งผลตรวจกรณีที่เป็นบวก ในระบบรับแจ้ง เพื่อให้สนามสอบ เตรียมการให้สอบในห้องสอบแยกพิเศษ โดย น้องๆ สามารถลงทะเบียนได้ตลอดระยะเวลาการจัดสอบ

ทั้งนี้ผู้เข้าสอบที่ทราบผลติดเชื้อโควิด-19 ในเช้าวันที่สอบ ให้ลงทะเบียนในระบบ และวอล์กอิน แสดงผลตรวจ ATK ที่สนามสอบ เพื่อเข้าสอบที่ห้องสอบพิเศษโควิด-19 ได้ โดยการสอบวันนี้มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เข้าสอบไม่ถึง 100 คนเชื่อว่าจะไม่มีปัญหา

“ภาพรวมการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ยังไม่พบปัญหาทุจริต โดยปีนี้ปรับให้สอบ TPAT 5 เป็นวิชาแรก จากเดิมที่จะสอบ TGAT ก่อน ดังนั้น จำนวนผู้เข้าสอบวันแรกจึงไม่มากนัก ส่วนปัญหาการเข้าสอบอื่น ๆ ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเดิม คือลืมบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบรายวิชา ดังนั้นในการสอบครั้งต่อไปก็ขอฝากให้ผู้เข้าสอบดูหลักฐานการเข้าสอบให้เรียบร้อย เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา”

นายชาลีกล่าวอีกว่า สำหรับผู้สมัครที่สอบแยกตามรายวิชา มีดังนี้ TGAT ความถนัดทั่วไป สมัคร 285,133 คน TPAT2ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ 16,206 คน TPAT3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ 129,353 คน TPAT4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ 9,925 คน TPAT5 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 72,748 คน รวมจำนวนการสมัคร 513,365 รายการ อย่างไรก็ตามมีจำนวนการสมัครที่ไม่ได้ดำเนินการชำระเงินค่าสมัคร ภายในเวลาที่กำหนด 7,662 รายการ


ทั้งนี้ ทปอ.ได้ขอความร่วมมืองดใช้เสียง และหลีกเลี่ยงการจราจรบริเวณสนามสอบ