ศธ.ร่วมกับ Classera ซาอุดีอาระเบีย พัฒนาแพลตฟอร์มด้านการศึกษา

ศธ.ซาอุ

ศธ.เดินหน้า MOU ร่วมกับ Classera ซาอุดีอาระเบีย ก้าวสู่ยุคห้องเรียนอัจฉริยะ ในศตวรรษที่ 21 สร้างห้องเรียนเสมือนจริงผ่านแพลตฟอร์มส่งเสริมการเรียนรู้ 

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการได้มีการลงนามกับบริษัท Classera ซาอุดีอาระเบีย โดยมีนายโมฮัมหมัด ซูฮายล์ อัลมาดานี (Mr.Mohammad Suhail Almadani) ผู้บริหารบริษัท Classera Inc. ร่วมลงนาม เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการศึกษา

โดย Classera ในฐานะบริษัทชั้นนำด้านการศึกษาระดับโลก สนับสนุนการดำเนินงานและให้ความร่วมมือผลักดันด้านการศึกษา ด้วยบริษัท Classera ถือเป็นผู้ให้บริการทางการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI)

ซึ่งอาศัยระบบการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิดแบบเกมิฟิเคชั่น (Gamification : การเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนด้วยเกม) ทั้งการเรียนรู้แบบควบคู่ (Hybrid Learning) และการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) ที่จะสร้างสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ให้ผู้เรียนจากห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 หรือที่เรียกว่า “โรงเรียนเสมือนจริง”

ด้วยเหตุนี้ ศธ.จึงเล็งเห็นโอกาสในการนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ร่วมกับการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศไทย กับประเทศซาอุดีอาระเบีย โดยส่งเสริมการใช้บทเรียน อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) การบริหารจัดการด้านการศึกษา ตลอดจนติดตามผลการเรียน พัฒนาความสามารถของครูผู้สอน ด้วยการนำแพลตฟอร์มเทคโนโลยีมาใช้ จนเกิดเป็น “ห้องเรียนอัจฉริยะ”

ซึ่งการลงนามร่วมกันในครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นการดำเนินงานที่มีส่วนช่วยพัฒนาทักษะและศักยภาพของผู้เรียน รวมทั้งครูผู้สอนในโรงเรียนนำร่องผ่านแพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่ทันสมัย และคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะร่วมกันส่งเสริมในมิติต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานร่วมกันเป็นไปด้วยความราบรื่น เกิดประโยชน์จากความสัมพันธ์ทั้ง 2 ฝ่าย รวมถึงแนวทางการพัฒนาการศึกษา และยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยในอนาคตต่อไป

ด้านนายโมฮัมหมัด ซูฮายล์ อัลมาดานี กล่าวว่า การร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการประเทศไทย ซึ่งเป็นการเน้นย้ำถึงการบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อพลิกโฉมการศึกษา เสริมสร้างให้เยาวชนเติบโตก้าวทันยุคดิจิทัล สร้างโอกาสในการก้าวข้ามขีดจำกัดของการเรียน จุดประกายให้ผู้เรียนเกิดแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาตนเองมากขึ้น

ที่สำคัญคือใช้แพลตฟอร์มสารสนเทศทางการศึกษา “HP Classeasy LSP” มาอำนวยความสะดวกแก่สถานศึกษา ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกเรียนรู้ผ่านระบบ AI ที่ทันสมัย ช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมผู้เรียนทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่มเพื่อต่อยอดการศึกษาผ่านเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ และหวังว่าจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างซาอุดีอาระเบียกับไทยให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น