ม.ศรีปทุม จับมือบริษัทกลุ่มสายการบินยักษ์ใหญ่โลก ปั้นคนสู่ธุรกิจการบิน

ม.ศรีปทุม MOU สายการบินยักษ์ใหญ่ของโลก

ม.ศรีปทุมจับมือบริษัท Lufthansa Services Thailand บริษัทสายการบินในกลุ่ม Lufthansa German Airlines ยักษ์ใหญ่อันดับ 2 ของโลก ร่วมกันพัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่วงการธุรกิจการบิน 

วันที่ 23 เมษายน 2567 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPUIC) ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) บริษัท Lufthansa Services Thailand Ltd. บริษัทสายการบินในกลุ่ม Lufthansa German Airlines สายการบินยักษ์ใหญ่อันดับ 2 ของโลก ในการร่วมกันส่งเสริมการฝึกอบรม การวิจัย และด้านวิชาการ เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้ก้าวต่อไปด้วยกันอย่างยั่งยืนในวงการการบิน

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า สำหรับการลงนาม MOU ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อมุ่งเน้นความร่วมมือในการฝึกอบรม ที่ Lufthansa Services Thailand จะมอบโอกาสให้นักศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้เข้าฝึกงาน อบรม และเรียนรู้ทักษะการทำงานจริงในสายการบิน ตลอดจนร่วมมือกันในการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน เพื่อพัฒนาด้านวิชาการ สนับสนุนวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมทางวิชาการ และเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก Lufthansa Services Thailand มาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา

ความร่วมมือครั้งนี้ คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPUIC) อย่างมาก โดยนักศึกษาจะได้รับโอกาสในการฝึกฝนทักษะ เรียนรู้ประสบการณ์จริง และมีความพร้อมในการประกอบอาชีพในวงการการบิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม มุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตร กิจกรรม และสร้างเครือข่ายพันธมิตร เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล และก้าวสู่ความสำเร็จในอนาคต

ม.ศรีปทุม MOU สายการบินยักษ์ใหญ่ของโลก

Advertisment

อย่างไรก็ตาม สำหรับวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดสอน 7 สาขาวิชา ได้แก่

  1. ธุรกิจการบิน (Airline Business) เรียนรู้ด้านการบริการบนเครื่องบิน การบริการภาคพื้น การออกบัตรโดยสารและสำรองที่นั่ง การขนส่งสินค้าทางอากาศและหลักสูตรเบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยบนเครื่องบินกับผู้บริหารในธุรกิจการบิน ฝึกปฏิบัติงานใน Mock up ที่ใช้อุปกรณ์จากเครื่องบินจริง ศึกษาดูงานต่างประเทศ เพื่อสัมผัสประสบการณ์จริง เตรียมความพร้อมในการสอบภาษาอังกฤษและการเตรียมตัวสมัครงาน ในภาคการศึกษาสุดท้ายนักศึกษาจะได้โอกาสในการฝึกงานกับสายการบินชั้นนำหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องทางด้านธุรกิจการบิน
  2. การบัญชี (AccountancyUploadImage) เรียนรู้การบัญชีในด้านการวางผัง การลงรายการ การตรวจสอบ การจัดการด้านภาษีอากร การบัญชีต้นทุน การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ตั้งแต่โปรแกรมขนาดเล็กจนถึงระบบ SAP ได้รับการฝึกอบรมกับนักบัญชีมืออาชีพจากหน่วยงานภาครัฐและบริษัทบัญชีในระดับนานาชาติ ฝึกงานกับบริษัทบัญชีขนาดใหญ่ มีโอกาสได้งานทำ 100% และกว่า 80% ถูกจองตัวก่อนเรียนจบ
  3. ภาษาจีนธุรกิจ (Business Chinese) หลักสูตร 2 ปริญญา ปี 3 เรียนที่ BLCU กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เรียนรู้การสื่อสารภาษาจีนในการบริหารธุรกิจกับเจ้าของภาษาที่มีความเชี่ยวชาญ ฝึกทักษะในห้อง Lab ภาษา ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน เตรียมพร้อมสำหรับการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK มีโอกาสในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนไปเรียนที่ประเทศจีน ในชั้นปีที่ 3 นักศึกษาจะไปเรียนรู้และฝึกฝนภาษาจีนที่ BLCU (Beijing Language and Culture University) เมื่อจบจะได้รับปริญญาจาก 2 สถาบัน
  4. การจัดการธุรกิจบริการระหว่างประเทศ (International Hospitality Management) ปี 4 สามารถเลือกเรียนและทำงานที่ Switzerland เรียนรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบริการระดับโลก ในด้านการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม การสำรองที่พัก การจัดประชุมสัมมนา การจัดการธุรกิจนำเที่ยว ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ภาษาที่ 3 เช่น จีน ญี่ปุ่น และฝรั่งเศส สนับสนุนให้มีการฝึกปฏิบัติงานทั้งในและต่างประเทศ สามารถเลือกเรียนและฝึกงานแบบมีรายได้และโอกาสการทำงานต่อในโรงแรมชั้นนำของสวิตเซอร์แลนด์ ในชั้นปีที่ 4 เมื่อจบจะได้รับ Diploma จาก SHML และรับปริญญาจาก ม.ศรีปทุม
  5. การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Management) เรียนรู้การดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศในด้านการจัดการ การเงิน การตลาด การเจรจาต่อรอง กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ กลยุทธ์และการจัดการธุรกิจ และการดำเนินธุรกิจข้ามภาษาและวัฒนธรรม ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ภาษาที่ 3 เช่น จีน ญี่ปุ่น สนับสนุนให้มีการฝึกปฏิบัติงานทั้งในและต่างประเทศ
  6. การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Logistics and Supply Chain Management) เรียนรู้การวางแผนการขนส่ง การจัดเก็บและควบคุมสินค้า การจัดซื้อจัดหา การจัดการศูนย์กระจายสินค้า การบรรจุภัณฑ์ การส่งมอบสินค้า การติดต่อทำธุรกิจระหว่างประเทศ โดยเรียนกับมืออาชีพในวงการ มีทัศนศึกษาดูงานและสนับสนุนให้ฝึกปฏิบัติงานกับองค์กรชั้นนำในต่างประเทศ
  7. ภาษาไทย (Thai Language) เน้นการเรียนรู้การใช้ภาษาไทย ทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน พัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยภาษาไทย การพูดในที่สาธารณะบนความหลากหลายของวัฒนธรรม ผ่านตัวอย่างการสื่อสารในโลกธุรกิจจริงที่ทันสมัย เพื่อสามารถเป็นผู้ถ่ายทอดภาษาไทยให้ชาวต่างชาติได้

ม.ศรีปทุม MOU สายการบินยักษ์ใหญ่ของโลก

ข้อมูลหลักสูตรจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยศรีปทุม