อ.มหาลัยออกแถลงการณ์แห่ค้าน ม.44 แทรกแซงการบริหาร ลงชื่อแล้ว 200 คน เตรียมแถลงข่าวพรุ่งนี้

เมื่อวันที่ 10 ส.ค. ผศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี อาจารย์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โพสต์ข้อความลงในกลุ่ม มั่นใจ อาจารย์ทั่วประเทศไทย ไม่เห็นด้วยกับ ระบบประกันคุณภาพของ สกอ.
ระบุว่า่ ขณะนี้คณาจารย์มหาลัยต่างๆกำลังรณรงค์คัดค้านการแทรกแซงการบริหาร มหาวิทยาลัยด้วย ม.44โดยมีผู้ร่วมลงชื่อแล้วประมาณ 200 คน และจะมีการแถลงข่าวในวันพรุ่งนี้

นอกจากนี้ ผศ.ดร.ปิ่นแก้ว ยังเชิญชวนให้ผู้ที่เห็นด้วย และอยากร่วมลงชื่อระบุชื่อ ตำแหน่งวิชาการและสังกัด

โดยมีแถลงการณ์แนบท้าย ดังนี้

แถลงการณ์ “เครือข่ายคณาจารย์และบุคคลากรอุดมศึกษาไทย”

ตาม ที่รัฐบาลภายใต้พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ใช้อำนาจตามมาตรา ๒๖๕ ร่วมกับมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ออกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๓๗/๒๕๖๐ เรื่องการแก้ไขปัญหาการบริ หารงานของสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยอ้างว่า เนื่องจากการบริหารงานของอุดมศึกษาของรัฐที่ผ่านมา มักปรากฎปัญหาการได้มาซึ่งผู้ ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร และส่งผลขัดขวางต่อการดำเนินการปฏิรูปการศึกษา ดังนั้นจึงเห็นควรให้สามารถที่จะแต่งตั้งบุคคลใดที่มิได้เป็นข้าราชการ พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษามาดํารงตําแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะได้ ทั้งยังให้อำนาจแก่นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี ให้สามารถทำการเปลี่ยนแปลงคำสั่งดังกล่าวได้โดยเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่ง ชาติได้ หากเห็นสมควร

คำสั่งของ คสช. ดังกล่าวถือเป็นการใช้อำนาจภายใต้การนำของรัฐบาลทหาร เข้าแทรกแซงการบริหารจัดการกิจการของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีกฎระเบียบในการบริ หารและจัดการมหาวิทยาลัยอยู่แล้ ว คำสั่งฯดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็นคำสั่งที่ไม่เป็นธรรม หากแต่ยังเป็นคำสั่งที่ออกมาโดยมิได้ผ่านการปรึกษาหารือกับประชาคมนัก วิชาการและบุคคลากรภายในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศแต่อย่างใด การเปิดช่องให้สามารถแต่งตั้งบุคคลที่มิได้สังกัดสถาบันอุดมศึกษามาดำรง ตำแหน่งที่มีความสำคัญต่อการบริหารมหาวิทยาลัยได้ ยังสร้างข้อกังขาต่อการที่สถาบันอุดมศึกษาไทยจะสามารถถูกนำไปใช้เป็นเครื่อง มือทางการเมือง ตั้งแต่ระดับสถาบันไปจนถึงคณะและภาควิชาอีกด้วย อนึ่ง คำสั่ง คสช. ดังกล่าว นับเป็นความพยายามอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลที่มาจากรัฐประหาร ในการแทรกแซงความเป็นอิสระของสถาบันอุดมศึกษา นับตั้งแต่ผนวกเอาผู้บริหารของมหาวิทยาลัยของรัฐเข้า เป็นส่วนหนึ่งของรัฐ ผ่านการแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

เพื่อให้มหาวิทยาลัย สามารถที่ จะดำรงไว้ซึ่งความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการองค์กร ที่ปลอดพ้นจากการแทรกแซงหรือตกเป็นเครื่องมือทางการเมือง เครือข่ายคณาจารย์และบุคคลากรอุดมศึกษาไทย จึงขอเรียกร้องให้ยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติดังกล่าว และให้รัฐบาลที่มาจากการรัฐประหาร ยุติการกระทำการใดๆที่แทรกแซงมหาวิทยาลัยอีกต่อไป

 


ที่มา มติชนออนไลน์