“โคเวสโตร” สร้างครูต้นแบบ สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม กระตุ้นจิตสำนึกเยาวชนไทย

บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัวโครงการ “โคเวสโตร สร้างครูต้นแบบ สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม” หรือ Covestro Eco-Education Training กิจกรรมเพื่อสังคมที่ให้ความสำคัญเรื่องการนำองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมผ่านการอบรมให้แก่ครูเพื่อเป็นต้นแบบในการปลูกฝังจิตสำนักเยาวชนไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม

“แดเนียล คอช” กรรมการผู้บริหาร บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า บริษัทเป็นหนึ่งในผู้นำการคิดค้นนวัตกรรมและการผลิตโพลีเมอร์คุณภาพสูง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาโดยตลอด โดยในปีที่ผ่านมาได้จัดทำสื่อการเรียนการสอน หนังสือชุดสำหรับเด็ก “จุดประกายความคิดเพื่อชีวิตที่สดใส” หรือ Bright Minds for a Brighter เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาในประเทศไทย โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการให้ความรู้แก่เยาวชน เพื่อปลูกจิตสำนึกเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องผลกระทบจากการทิ้งขยะไม่ถูกวิธีที่จะส่งผลต่อระบบนิเวศโดยเฉพาะท้องทะเล จำนวน 25,000 เล่ม พร้อมกับจัดกิจกรรมอบรมให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถึงปีที่ 6 ซึ่งได้รับการตอบรับและความสนใจอย่างยิ่ง

“ในปีนี้ เราเดินหน้าต่อยอดจากกิจกรรมดังกล่าว โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญเรื่องการรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงได้เปิดตัวโครงการโคเวสโตร สร้างครูต้นแบบ สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างสังคมโรงเรียนและนักเรียนที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมที่พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม โดยได้นำร่องด้วยการจัดอบรมและพัฒนาศักยภาพด้านการสอนด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ครู เพื่อสร้างให้เป็นครูต้นแบบที่สามารถถ่ายทอด ปลูกฝัง และสร้างจิตสำนึกเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างถูกวิธีและเป็นระบบไปยังนักเรียนในโรงเรียนของตนได้ ซึ่งนักเรียนถือว่าเป็นผู้มีบทบาทและเป็นกลุ่มสำคัญที่เป็นทั้งกำลังและอนาคตของชาติที่จะช่วยบอกต่อให้คนใกล้ตัวหันมาใส่ใจและดูแลสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น เนื่องจากครูเป็นบุคคลสำคัญที่มีอิทธิพลต่อนักเรียนในด้านแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด”

การจัดอบรมสร้างครูต้นแบบในครั้งนี้ ตัวแทนครูจาก 13 โรงเรียน ในเขตกรุงเทพมหานคร และโรงเรียนในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยองเข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 39 คน อาทิ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า และโรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ เป็นต้น โดยเนื้อหาของการอบรมจะเป็นการให้ความรู้ แนะแนวเทคนิค วิธีการสอน การสื่อสาร และเคล็ดลับการเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับการสื่อสารและเทคโนโลยียุค Thailand 4.0 ที่เน้นการใช้สื่อดิจิตอล โดยเฉพาะสื่อโซเชียลมีเดียที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายได้อย่างถูกต้อง ตรงจุดและเหมาะสม เพื่อให้นักเรียนเกิดแรงกระตุ้น เกิดการมีส่วนร่วมหลังได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากครูต้นแบบ

“แดเนียล คอช” กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากการฝึกอบรมครูต้นแบบแล้วพบว่า ครูที่เข้าร่วมโครงการให้ความสนใจในแนวคิดการสร้างครูต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากถึงร้อยละ 97 รวมทั้งยังให้ความสนใจเป็นอย่างมากในเรื่องข้อมูลที่ได้รับการถ่ายทอดคิดเป็นร้อยละ 92 ทำให้เห็นว่า ครูส่วนใหญ่ต่างตระหนักถึงความสำคัญเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาหลักที่เกิดขึ้นในสังคมไทยที่ทุกคนควรจะหันมาให้ความสนใจและหาแนวทางในการจัดการอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม

“นอกจากการเข้ารับการอบรมสร้างครูต้นแบบแล้ว บริษัทยังเปิดโอกาสให้โรงเรียนต่าง ๆ ส่งแนวคิดโครงการการจัดทำหลักสูตรการรักษาสิ่งแวดล้อมเข้ามาเพื่อร่วมประกวดด้วย โดยแนวคิดของโรงเรียนใดที่ได้รับการคัดเลือกว่าเป็นแนวคิดที่ดีและสามารถปฏิบัติได้จริงจะได้รับการประกาศให้เป็นโรงเรียนต้นแบบและได้รับรางวัลจากบริษัท”


โคเวสโตรตระหนักดีว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมเกิดจากการขาดการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมทีดี และการขาดความใส่ใจ ถึงเวลาแล้วที่ทุกคนต้องทำงานร่วมกันและปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ไปได้ จึงให้คำมั่นสัญญาว่าจะรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมผ่านผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของเราที่มีประโยชน์ต่อสังคม และลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม เพราะนี่คือพื้นฐานของวิสัยทัศน์ของโคเวสโตรที่ต้องการทำให้โลกสดใสกว่าเดิม นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงแนวทางที่ครอบคลุมโดยคำนึงถึงด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นสิ่งที่บริษัทยึดมั่นอยู่ในยุทธศาสตร์ขององค์กร และจะถูกสะท้อนให้เห็นได้ในทุกกิจกรรมเพื่อสังคมา ซึ่งเรามีความยินดีที่จะร่วมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพสร้างครูต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มกำลังและต่อเนื่องต่อไป