เปิด 9 รายชื่อ “วิศวจุฬาดีเด่น” ประจำปี 2560

สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เตรียมจัดงานมอบประกาศเกียรติคุณ รางวัลวิศวจุฬาดีเด่น ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560 แก่นิสิตเก่าและคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีผลงานโดดเด่น

ที่สำคัญยังประกอบคุณงามความดี มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ให้สมกับที่เป็นบัณฑิตจากสถาบันที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานร่วม 104 ปี

“สรัญ รังคสิริ” ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตเลียมชั้นปลาย บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายกสมาคมนิสิตเก่า วิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า งานนี้จัดขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูความดีศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นทุกๆ 2 ปีอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปี 2532 ปีนี้เป็นครั้งที่ 15 แล้ว

คณะกรรมการคัดสรรจะดูในทุกๆมิติและกระจายให้ทั่วทุกรุ่น เน้นเรื่องคุณงามความดีที่ทำประโยชน์ต่อประเทศชาติและการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อพนักงานในองค์กร รุ่นน้องที่คณะฯ รวมไปถึงประชาชนทั่วไป โดยผู้ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็น “วิศวจุฬาดีเด่น” ครั้งที่ 15 ประจำปี พ.ศ. 2560 มีทั้งหมด 9 ท่านด้วยกัน ได้แก่

“รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์” ผู้บริหารประจำสำนักงานอธิการบดี งานศึกษาและพัฒนาโครงการพิเศษ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ซึ่งมีผลงานด้านงานวิจัย งานแปล และผลงานด้านวิชาการอื่น ๆ มากมาย โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีโลหะ

“ดร.ผณิศวร ชำนาญเวช” ที่ปรึกษากรรมการบริษัทและอดีตกรรมการผู้จัดการบริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน) และดำรงตำแหน่งนายกกิตติคุณของสมาคมแช่เยือกแข็งไทย ซึ่งเคยมีบทบาทสำคัญในการแก้ปัญหาเรื่องการฟ้องร้อง Anti-dumping กุ้งไทยในสหรัฐฯ วิเคราะห์สารตกค้างไนโตรฟูแรนของ European Union จนปัญหาลุล่วงไปด้วยดี

“เจน นำชัยศิริ” กรรมการและผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอเชีย ไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งควบตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รวมทั้งสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติด้านพลังงานและสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

“ศ.ดร.วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ” อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเพิ่งได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย ประจำปี 2559 กับผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ทางการแพทย์เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง กล้ามเนื้ออ่อนแรง อัมพฤกษ์ อัมพาต โรคพาร์กินสัน

“สรรพัชญ์ รัตคาม” กรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับรางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม รางวัลผู้บริหารสูงสุดดีเด่น และรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่นจากงาน SET Awards 2016

“สุกฤตย์ สุรบถโสภณ” กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารที่พลิกฟื้นบริษัทจากการขาดทุนสู่บริษัทที่ทำกำไรและเติบโตอย่างมั่นคง ขณะเดียวกันก็ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมและสังคมจนได้รับรางวัลมากมาย อาทิโล่รางวัล ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีสำหรับผลงานกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมจาก วสท. และรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ประจำปี 2559 จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)

“สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่จนทำให้ พีทีที โกลบอล ได้รับรางวัลมากมายทั้งในระดับประเทศและระดับสากล เช่น รางวัล Best Managed Company-Oil Chemicals/ Petrochemicals in Asia ประจำปี 2558 จากสถาบัน EUROMONEY

“ศิวะ มหาสันทนะ” กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งริเริ่มโครงการ Good to Great และ INSEE Power ที่โรงงานสระบุรี ทำให้ลดต้นทุนการผลิตได้อย่างต่อเนื่องรวมถึงใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม จนทำให้โรงงานสระบุรีได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 5 จากกระทรวงอุตสาหกรรม

“ธีรนันท์ ศรีหงส์” อดีตกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการบุกเบิกงานด้านใหม่ๆ บริหารโครงการยุทธศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงองค์กร จนธนาคารกสิกรไทยได้ก้าวขึ้นมาเป็นเป็นผู้นำในธุรกิจด้าน Transactional Banking การให้บริการทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และการสร้างงานนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล นอกจากนั้นยังได้วางรากฐานงานด้านอาคารเขียวและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนทำให้เป็นธนาคารเดียวในภูมิภาคที่ได้เป็นสมาชิกของ DJSI ในปี 2559 ปัจจุบันเป็นประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และมีตำแหน่งสำคัญในการปฏิรูปและการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอีกหลายคณะ