แผนยกระดับ ม.รังสิต ชู “นวัตกรรม” ขับเคลื่อนองค์กร

หลายมหาวิทยาลัยนำเรื่องนวัตกรรมมาเป็นจุดเน้นของสถาบัน และเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่ใช้ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้แข็งแกร่ง โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยรังสิตภายใต้ความคิดเห็นของ “ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์” รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและแผนการเงิน มหาวิทยาลัยรังสิต ที่มองเรื่องนวัตกรรมว่าเป็นธงหลักในการพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถสูงและครอบคลุมถึงมิติต่าง ๆ ที่เป็นเรื่องใหม่ขององค์กร

หนุนอาจารย์-น.ศ.สร้างสิ่งใหม่

มหาวิทยาลัยรังสิตพยายามกระตุ้น และพัฒนานักศึกษาให้มีความคิดเป็นนวัตกรรม หรือให้คิดเป็นธุรกิจให้ได้ยกตัวอย่างที่เห็นชัดเจน คือ วิชา BusinessManagement ซึ่งเป็นวิชาศึกษาทั่วไปที่อาจารย์จะให้นักศึกษาทดลองต่อยอดธุรกิจครอบครัว หรือคิดธุรกิจใหม่ ๆ โดยอาจารย์ทำหน้าที่ไกด์ถึงวิธีการทำธุรกิจ การวางแผนการเงิน แล้วมีเวทีหรือพื้นที่ให้นักศึกษาทดลองขาย เรียกได้ว่าส่งผล 2 ต่อ เพราะนอกจากนักศึกษาได้แนวคิด และประสบการณ์ ยังเป็นตัวอย่างที่สามารถจุดประกายให้กับนักศึกษาคนอื่น

“ดร.อรรถวิท” บอกว่า มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายผลิตนักศึกษาให้มีคุณภาพทั้งด้านวิชาการ และทักษะผ่านการเรียนการสอน และการทำกิจกรรม และการกระตุ้นให้นักศึกษาสร้างนวัตกรรม ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นการประดิษฐ์สิ่งใหม่ แต่อาจเป็นการพัฒนาสินค้าแล้วสามารถจำหน่ายได้

“เรานำนโยบายนี้เข้าไปในทุกคณะ ไม่ว่าใครมีโมเดลธุรกิจแบบไหน ลงมือทำได้เลย นี่เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความสำเร็จของ ม.รังสิต โดยตัวชี้วัดคือผลงานที่ออกมา ต่อจากนี้เป็นต้นไป ผมมองว่าจะมีนวัตกรรมที่หลากหลายออกจาก ม.รังสิต สู่สาธารณะมากขึ้น เพราะเราเปิดโอกาสให้ทุกคนจริง ๆ ทั้งนักศึกษา และอาจารย์ ยกตัวอย่าง สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มีการประดิษฐ์เครื่องมือทางการแพทย์ออกมาแล้ว ซึ่งเชื่อว่าจะมีการต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชย์ที่มากขึ้น หรือการแตกไลน์ไปสู่สินค้าอย่างอื่น”

โรงพยาบาลเชื่อมโยงโรงแรม

อย่างไรก็ดี นวัตกรรมในความหมายของ ม.รังสิต ไม่ได้หมายถึงผลงานเท่านั้น แต่ยังมองถึงการปรับปรุงตัวเองเสมอ หรือเป็นนวัตกรรมเชิงแนวคิดในการปรับเปลี่ยนสิ่งต่าง ๆ ทั้งรูปแบบการเรียนการสอน หรือการสอบของนักศึกษา รวมถึงการเกิดขึ้นของโรงพยาบาลอาร์เอสยู อินเตอร์เนชั่นแนล (RSU International Hospital) ซึ่งมีแผนเชื่อมโยงกับโรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท (Suntara Wellness Resort & Hotel) จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในธุรกิจของตระกูลอุไรรัตน์

“เรามีแผนจะทำโรงแรมให้เป็นศูนย์ Wellness สำหรับลูกค้าของโรงพยาบาลที่ต้องการพักผ่อนต่อเนื่อง โดยโรงแรมดังกล่าวมี 160 ห้อง อยู่บนพื้นที่ประมาณ 30 ไร่ ตอนนี้เรากำลังทำแปลนอยู่ว่าภายในโรงแรมต้องมีการปรับปรุง และแบ่งโซนอะไรบ้าง ที่วางไว้คร่าว ๆ มี 4 ส่วน เช่น การแพทย์ตะวันออก, Wellness Therapy เป็นต้น คิดว่าอีก 1 ปีจึงเริ่มดำเนินการปรับปรุงได้ คาดว่าใช้งบฯลงทุนประมาณ 100 ล้านบาททั้งนั้น ด้วยความที่พื้นที่ของโรงแรมยังมีที่ว่าง ซึ่งสามารถขยายอาคารเพิ่มเติมได้ สเต็ปต่อไปก็อาจจะทำ Retirement Home”

“ดร.อรรถวิท” บอกว่า การจัดตั้งโรงพยาบาลนับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของ ม.รังสิต เพราะนอกจากจะเกี่ยวข้องกับอาจารย์ และนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์สุขภาพแล้ว นักศึกษาสาขาอื่นสามารถเข้าไปเป็นส่วนสนับสนุนได้ด้วยเช่นกัน เพราะต้องมีการประชาสัมพันธ์ การเงิน การตลาด ซึ่งเป็นสถานที่ฝึกงานให้กับพวกเขาได้ นอกจากนี้ เมื่อมีโรงพยาบาลจะสามารถทำงานร่วมกับบริษัทหรือองค์กรต่างชาติที่เข้ามาทำวิจัยด้วย

“ม.รังสิตหยุดนิ่งไม่ได้ เรามีแผน 5 หรือ 10 ปีก็จริง แต่แผนมีไว้คร่าว ๆ เหมือนเป็นไกด์ไลน์ หากมีอะไรเกิดขึ้น เราต้องปรับ หรือแก้ปัญหาให้เร็ว ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ม.รังสิต มีความเคลื่อนไหวตลอดเวลา เพราะหลายปัจจัยเปลี่ยนไว เราจึงต้องทำองค์กรให้เร็วเพื่อรับการเปลี่ยนแปลง”

เริ่มจับเรื่อง Engagement

อีกหนึ่งเรื่องที่ ม.รังสิต ให้ความสำคัญคือ การดูแล “คน” ของ ม.รังสิต จึงเกิดเป็นโปรเจ็กต์ RSU Family อันจุดประกายมาจากแนวคิดที่ว่า ต้องการสร้างความผูกพันและช่วยเหลืออาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมถึงนักศึกษาปัจจุบัน และศิษยเก่าที่จบไปแล้วกว่า 30,000 คน

“เราเห็นพวกเขามานาน จึงคิดว่าแล้วเราจะสามารถดูแลพวกเขาอย่างไรได้บ้างเริ่มต้นที่วางไว้คงเป็นกลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่า โดยนักศึกษาที่มาเรียนกับเรา หากเขาพาน้องมาเรียนด้วยจะมีส่วนลดค่าเรียนให้ คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ในปีนี้ ก่อนที่จะขยายไปยังกลุ่มอื่น ๆ ซึ่งจะมีแนวทางการดูแลที่แตกต่างกัน เช่น การได้รับส่วนลดเมื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลอาร์เอสยู อินเตอร์เนชั่นแนล หรือเมื่อเข้าพักกับโรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท อย่างไรก็ตาม ยังไม่ตกผลึกเป็นแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน”


ทั้งหมดเป็นทิศทางด้าน “นวัตกรรม” ของ ม.รังสิต ที่จะก้าวไปต่อจากนี้ ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพองค์กรในภาพรวมให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น