อ.ราชภัฏฉะเชิงเทรา ยื่นหนังสือต่อ “มีชัย” คัดค้านใช้ม.44 ตั้งคนนอกบริหารมหา’ลัย

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นายนพพร ขุนค้า อาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในฐานะประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ พร้อมด้วย นายอาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ อาจารย์สาขาวิชาศิลปกรรม ในฐานะรองประธานฯ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยื่นหนังสือถึงนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ในฐานะประธานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ก่อนที่นายมีชัย จะเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยหนังสือดังกล่าวเป็นแถลงการณ์คัดค้านการใช้มาตรา 44 ในการออกคำสั่งคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 37/2560 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษา โดยให้สถาบันอุดมศึกษามีอํานาจแต่งตั้งบุคคลใดที่มิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษามาดํารงตําแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะได้

นายนายอาจิณโจนาธาน กล่าวว่า คำสั่งดังกล่าวจะเป็นปัญหาในระยะยาว ที่เป็นการแทรกแซงระบบการบริหารงานในระดับอุดมศึกษา ทั้งที่ในระดับมหาวิทยาลัย มีระเบียบ ข้อบังคับ และพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) มหาวิทยาลัย ดูแลตัวเองอยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นที่จะต้องมีคำสั่งอื่นมาเพิ่ม ก่อนหน้านี้ได้มีการรวมรวมรายชื่อนักวิชาการจากทั่วประเทศยื่นหนังสือคัดค้านแล้ว 260 คน และในวันนี้เป็นยื่นแถลงการณ์พร้อมทั้งแนบรายชื่อเฉพาะในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 21 คน จึงได้ยื่นหนังสือต่อนายมีชัย เนื่องจากนายมีชัยมีความใกล้ชิดกับรัฐบาล และคสช. อีกทั้งยังเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎนครินทร์ ทั้งนี้ต่อจากนี้จะยังคงมีการเดินหน้ารวบรวมรายชื่ออาจารย์ทั่วประเทศเพื่อคัดค้านคำสั่งดังกล่าว เป็นเป็นคำสั่งที่กระทบต่อแวดวงวิชาการโดยตรง

 

ที่มา : มติชนออนไลน์