2 องค์กรผลิตนักวิจัยขั้นสูง เน้นวิทย์-เทคโนฯแข่งเวทีโลก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ลงนามความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูง นำร่องพัฒนาหลักสูตรเพื่อการพัฒนานักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ มจธ.ในสาขาที่ตอบสนองความต้องการของประเทศ ภายใต้โครงการพัฒนาวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มุ่งเน้นการทำงานวิจัยเป็นหลักร่วมกับ สวทช. พร้อมยกระดับทักษะ ความรู้ ความสามารถ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศในระดับนานาชาติ

“รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย” อธิการบดี มจธ.กล่าวว่า สวทช. และ มจธ.เป็นพันธมิตรที่ทำงานวิจัยและวิชาการร่วมกันอย่างใกล้ชิดมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่ปี 2529 โดยร่วมมือกันพัฒนาการวิจัยในสาขาต่าง ๆ เช่น สาขา biochemical & biofuel, transportation, automation และ biopharmaceutical เป็นต้น

“การลงนามครั้งนี้ถือเป็นการขยายขอบเขตความร่วมมือให้กว้างออกไป ทั้งยังจะเป็นการต่อยอดที่สำคัญของการที่อาจารย์ นักวิจัยของทั้งมหาวิทยาลัย และ สวทช.จะร่วมมือกันพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพสูง ซึ่งมีผลกระทบสะท้อนไปสู่การเสริมความเข้มแข็งให้กับประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในเวทีโลกอีกด้วย”

“ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล” ผู้อำนวยการ สวทช.กล่าวว่า ที่ผ่านมา สวทช.และ มจธ.มีความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนาอย่างใกล้ชิดมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ซึ่ง สวทช.มีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ ด้วยการใช้จุดแข็งที่มีอยู่ โดยเฉพาะด้านองค์ความรู้จากงานวิจัย ความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญสูงในสาขาต่าง ๆ“ตลอดจนงานวิจัยที่เป็นความสนใจร่วมกันทั้ง 2 ฝ่ายในการร่วมเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษา โดยจะคอยดูแลและเป็นพี่เลี้ยงช่วยบ่มเพาะศักยภาพด้านการวิจัยให้กับนักศึกษา นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือในด้านห้องปฏิบัติการวิจัย เครื่องมือ และอุปกรณ์การวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และหน่วยวิจัยเครือข่าย เพื่อดำเนินงานวิจัยของนักศึกษาในโครงการ โดยเล็งเห็นว่าบุคลากรวิจัยคุณภาพมีส่วนสำคัญในการสร้างงานวิจัยที่มีคุณค่าและประโยชน์ต่อประเทศชาติ ที่จะเสริมแกร่งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคตต่อไป”

สำหรับความร่วมมือระหว่าง มจธ.และ สวทช.ภายใต้โครงการพัฒนาวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศทางด้านวิชาการ จะใช้ระยะเวลา 5 ปี โดยมุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภายใต้การดูแลและบ่มเพาะจากผู้เชี่ยวชาญของทั้ง 2 สถาบัน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและผลิตผลงานวิจัย หรือปฏิบัติงานที่ใช้ความรู้และทักษะขั้นสูงที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศผ่านความร่วมมือกันทั้งการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัย ตลอดจนร่วมกันจัดหาทรัพยากรวิจัย

โดยโครงการพัฒนาวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นโครงการร่วมระหว่าง มจธ.และ สวทช.นั้น จะเป็นการสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอกเป็นระยะเวลา 3 ปี และภายใต้เงื่อนไขที่ มจธ.กำหนด การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ จึงนับเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนากำลังคนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศอย่างแท้จริง เพื่อรองรับนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจการลงทุนพิเศษ ทั้งระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก และเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก


ที่สำคัญยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันบนเวทีโลกให้กับประเทศในอนาคตต่อไปอีกด้วย

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ