หอการค้า+รพ.กรุงเทพ ผุดหลักสูตรผู้ช่วยฟื้นฟูสุขภาพ

จากการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรของไทยที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ เนื่องจากสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ขณะที่ประชากรในวัยแรงงานมีแนวโน้มลดลงอย่างรวดเร็ว เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคอาเซียน จึงทำให้การเร่งผลิต และพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์มีความจำเป็นอย่างมาก

โดยเฉพาะในส่วนของผู้ทำหน้าที่ช่วยฟื้นฟูสุขภาพหลังการรักษา เพราะการช่วยให้ผู้ป่วยที่ต้องการพักฟื้นหลังการรักษาได้รับการฟื้นฟูสุขภาพอย่างถูกวิธี

จากความสำคัญ “มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย” และ “โรงพยาบาลกรุงเทพ” จึงร่วมมือกันสร้างเครือข่ายด้านวิชาการ และการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาด้านการช่วยฟื้นฟูสุขภาพ (rehabilitation aide) ด้วยการเปิดสอนโครงการหลักสูตรปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาสหวิทยาการ (ผู้ช่วยฟื้นฟูสุขภาพ rehabilitation aide) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี ระยะเวลาเรียน 3 ปี โดยมีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะทางในการสอนภาคทฤษฎี และปฏิบัติจากโรงพยาบาลกรุงเทพ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ด้านการช่วยฟื้นฟูสุขภาพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ซึ่งเป็นสายอาชีพที่ขาดแคลนในปัจจุบัน

“รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์” อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า หลักสูตรผู้ช่วยฟื้นฟูสุขภาพระดับชั้นปริญญาตรีถือเป็นหลักสูตรเฉพาะทางด้านสุขภาพแรกที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้เปิดขึ้น ซึ่งไม่เพียงแต่จะเป็นการผลิตบุคลากรที่มีประโยชน์ทางด้านสาธารณสุข และการแพทย์แล้ว ความร่วมมือของทั้ง 2 องค์กรยังช่วยเสริมศักยภาพให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางชั้นนำด้านการแพทย์ และสุขภาพภูมิภาคอาเซียน ทั้งยังเป็นความร่วมมือกันทางวิชาการด้านการวิจัยต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หลักสูตรนี้สามารถตอบโจทย์ผู้เรียน และสังคมได้อย่างครบถ้วน ทั้งยังมีทุนการศึกษาให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติในการเรียนที่กำหนดไว้อีกด้วย เพียงแต่ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเน้นการพัฒนาทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม มีวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการให้บริการทางการแพทย์ถือเป็นอีกหนึ่งศาสตร์สำคัญในการพัฒนาประเทศไทย

“พญ.ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ” ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ เปิดเผยว่า ปัจจุบันการเจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ และการเกิดอุบัติเหตุที่รุนแรง รวมถึงการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุส่งผลให้มีผู้ป่วยจำนวนมากเข้ารับการรักษาพยาบาล และพักฟื้นในโรงพยาบาล ซึ่งในกลุ่มนี้มีความต้องการการดูแลด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูเพื่อให้ผลการรักษาเป็นไปตามมาตรฐาน และสามารถกลับไปดำเนินชีวิตตามปกติให้ได้มากที่สุด แต่ในปัจจุบันจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูมีไม่เพียงพอกับจำนวนของผู้ป่วยที่ต้องได้รับการทำกายภาพบำบัดหลังการรักษา ทางโรงพยาบาลเห็นความสำคัญและตระหนักในเรื่องนี้ จึงทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาสหวิทยาการ เพื่อเพิ่มจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ด้านการช่วยฟื้นฟูหลังการรักษา ให้ผู้ป่วยที่ต้องพักฟื้นกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้ โรงพยาบาลกรุงเทพในฐานะสถานพยาบาลที่มีความพร้อมทางด้านบุคลากรทางการแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญ รวมไปถึงเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ และสถานที่สำหรับการฝึกปฏิบัติ รวมถึงการสร้างบุคลากรในการประกอบวิชาชีพมีความยินดีที่จะได้มีส่วนในการสร้างเครือข่ายด้านวิชาการและส่งเสริมสนับสนุนทางการศึกษาด้านการช่วยฟื้นฟูสุขภาพทั้งด้านการเรียนการสอน และการจัดหาอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะทางในการสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ รวมถึงการจัดทำแผนการประมวลและการวัดผลการเรียน เพื่อให้นักศึกษามีศักยภาพที่ดีออกสู่การปฏิบัติงานจริงในการผลิตอัตรากำลังสนับสนุนด้านการช่วยฟื้นฟูสุขภาพ ตลอดจนรองรับผู้ป่วยที่มีอัตราเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ