“ม.หอการค้า” จับมือ “ทีเคเค” ผลิตบัณฑิตนวัตกรรม 4.0

ในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจ การค้า อุตสาหกรรมการบริการ ที่มุ่งสร้างนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (lifelong learning) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จึงร่วมมือกับ บริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้จัดจำหน่ายสินค้าในระบบควบคุมการผลิตอัตโนมัติในโรงงาน ตลอดจนให้การบริการรับดูแลออกแบบงานก่อสร้างและพัฒนาปรับปรุงระบบต่าง ๆ เพื่อเสริมศักยภาพและผลิตบัณฑิตให้ตอบโจทย์นโยบายอุตสาหกรรมไทยแลนด์ 4.0

โดยทีเคเคฯส่งพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์มาเป็นผู้บรรยายในภาคทฤษฎี พร้อมทั้งสอนการปฏิบัติในหัวข้อต่าง ๆ เพื่อพัฒนานักศึกษาให้ตรงกับความต้องการของตลาด ขณะที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจัดคณาจารย์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ตามที่บริษัทต้องการ เพื่อไปพัฒนาพนักงานตลอดจนผู้บริหาร

ที่สำคัญความร่วมมือกันครั้งนี้ ยังถือเป็นการแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการและการทำวิจัยร่วมกัน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจของทีเคเคฯ ขณะเดียวกัน นักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจะได้ไปศึกษาดูงาน ฝึกงาน และสหกิจศึกษาซึ่งจะเป็นการสนับสนุนและสร้างเครือข่ายด้านการศึกษาร่วมกัน

 

“รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์” อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า ความร่วมมือกันครั้งนี้มหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางธุรกิจ และอุตสาหกรรมบริการของประเทศไทยที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้ตอบโจทย์อุตสาหกรรมไทยแลนด์ 4.0 เพื่อเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งให้นักศึกษาทุก ๆ คณะสู่การเป็นกำลังแรงงานที่สำคัญในการสร้างสรรค์คุณภาพที่ดีให้กับเศรษฐกิจประเทศ

“จากกระแสการขยายตัวของสื่อดิจิทัล ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทำให้มหาวิทยาลัยต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และรูปแบบการทำงานให้กับนักศึกษา ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ จึงไม่เพียงแค่เรื่องวิชาการระหว่างสององค์กรเท่านั้น แต่เรายังสนับสนุนให้นักศึกษามีการดูงาน ฝึกงาน และสหกิจศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติจริง เพื่อสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ ๆ ที่จะเป็นกลไกสำคัญต่อระบบอุตสาหกรรมเศรษฐกิจประเทศไทย”

“ที่สำคัญ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยยังกำหนดวิสัยทัศน์ใหม่ที่จะส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เรื่องวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (innovation-driven entrepreneurship) สอดคล้องกับแนวคิดทางธุรกิจที่กำลังเป็นกระแสระดับโลก เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยผ่านความเป็นผู้ประกอบการที่ตั้งอยู่บนนวัตกรรม โดยผ่านมามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยร่วมกับสภาหอการค้าไทยเป็นผู้นำ และสื่อกลางในการประสานงานกับทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาเพื่อวางรากฐานแนวคิดนี้ในประเทศไทย”

“อีกทั้งยังเข้าร่วมโครงการ MIT REAP (Regional Entrepreneurship Acceleration Program) โดยสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) เพื่อศึกษาแนวทางกระตุ้นการเติบโตด้านเศรษฐกิจในประเทศไทย โดยอาศัยความเป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมอีกด้วย”

“นิวัตน์ คงสมจิตร” ประธานกรรมการบริหารบริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า ทีเคเคฯในฐานะผู้ประกอบการภาคเอกชนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของภาคการศึกษา โดยเฉพาะคุณภาพของกำลังคนและบุคลากรที่เป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจของประเทศให้เจริญเติบโต ก้าวหน้า สามารถแข่งขันได้ทัดเทียมกับนานาประเทศ

“ทีเคเคฯจึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะร่วมมือกับภาคการศึกษาของไทย ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ไม่ว่าจะเป็นการเปิดให้มีการศึกษาดูงาน การรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน ตลอดจนการส่งพนักงานเข้ามาศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ กับทางมหาวิทยาลัย”

เพราะการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมในอนาคต จะเป็นผลดีกับทั้งสถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการ และโดยเฉพาะตัวนักศึกษาเองให้สามารถเติบโตในสายงาน เป็นกำลังแรงงานที่มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ