แพทย์‘กสพท’ร่วมระบบทีแคส ปี’61 2.6 พันคน 52 คณะ รับสมัคร1-30ก.ย.

เมื่อวันที่ 13 ก.ค. ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ผศ.ประเสริฐ คันธมานนท์ เลขาธิการ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ศ.เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ศ.พญ.บุญมี สถาปัตยวงศ์ ประธานคณะอนุกรรมการจัดสอบคัดเลือกระบบรับตรงของ กสพท แถลงข่าวการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ของ กสพท.ในระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน

ผศ.ประเสริฐ กล่าวว่า กสพท ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกระบบรับตรงร่วมกันกับ ทปอ.มาเป็นปีที่ 13 ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพบว่าทันตแพทย์ สัตวแพทย์ และเภสัชฯ เป็นสาขาวิชาชีพที่มีอัตราการแข่งขันค่อนข้างสูง ดังนั้นกระบวนการคัดเลือกจึงต้องมีความยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ สำหรับปีนี้ กสพท ได้เข้าร่วมระบบ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (ทีแคส) ปีการศึกษา 2561 โดย กสพท จะเข้ารอบที่ 3 กำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-31 ก.ย.60 และจัดสอบวิชาเฉพาะวันที่ 10 มี.ค.2561 นั้น อยากให้นักเรียนติดตามการรับสมัครต่างๆ ตามที่ กสพท กำหนดด้วย

ส่วน ศ.เกียรติคุณ นพ.อาวุธ กล่าวว่า การสอบของ กสพท เป็นส่วนหนึ่งของ ทปอ.มาโดยตลอด และปี 2560 เมื่อ ทปอ.ปรับปรุงการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย กสพท ได้มีการปรับปรุงตามทำให้เงื่อนไขต่างๆ ปรับเปลี่ยนไปเล็กน้อย

แต่สำหรับรายวิชาและสัดส่วนคะแนนที่ใช้ในการเข้าศึกษาปี 2561 ยังคงยึดตามหลักเกณฑ์เดิม คือคะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) รวม 5 กลุ่มสาระ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คะแนนรวมต้องเท่ากับหรือมากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นเงื่อนไขแต่ไม่นำมาคิดคะแนน โดยวิชาสามัญจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.)ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) คณิตศาสตร์ 1 ภาษาไทย สังคม และภาษาอังกฤษ รวม 70 เปอร์เซ็นต์ และวิชาเฉพาะ 30 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะทดสอบศักยภาพการเรียนรู้ ประเมินแนวคิดทางจริยธรรม

ขณะที่ ศ.พญ.บุญมี กล่าวว่า การจัดสอบระบบทีแคสของ ทปอ.มีความสอดคล้องกับสิ่งที่ กสพท ดำเนินการมาตลอด คือ 1 คน มีเพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น ซึ่งทาง ทปอ.ได้ให้ กสพท เปรียบเสมือน 1 คณะใน 1 มหาวิทยาลัย ดังนั้นรายละเอียด เกณฑ์ กติกาการรับสมัครจึงคงเดิม คือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และคาดว่าจะจบการศึกษากลางเดือน มิ.ย.2561

Advertisment

สำหรับผู้สมัครหลักสูตรทันตแพทย์ฯ และเภสัชฯ ต้องสำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในสายวิทยาศาสตร์หรือเท่าเทียบเท่านั้น ต้องไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาของรัฐ เว้นแต่ได้ลาออกจากการศึกษาก่อนวันที่ 15 ก.ย.2560 ไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาเกินชั้นปีที่ 1 ในมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาของรัฐ ไม่เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันที่เข้าร่วมในระบบทีแคสรอบที่ 1 และรอบที่ 2 ซึ่งนักเรียนสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www9.si.mahidol.ac.th

ศ.พญ.บุญมี กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ กสพท ได้รับมอบอำนาจจากคณะแพทย์ฯ 16 สถาบัน คณะทันตแพทย์ฯ 9 สถาบันคณะสัตวแพทย์ฯ 8 สถาบัน และคณะเภสัชศาสตร์ 11 สถาบัน รวม 52 คณะดำเนินการรับสมัคร ซึ่งปี 2561 นี้ กลุ่มกสพท รับสมัครนักเรียนทั้งหมด ประมาณ 2,666 คน ได้แก่ คณะแพทย์ฯ ม.ขอนแก่น รับ 20 คน คณะแพทย์ฯ จุฬาฯ รับ 182 คน คณะแพทย์ฯจุฬาฯ-กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ รับ 30 คน คณะแพทย์ฯ ม.เชียงใหม่ รับ 80 คน คณะแพทย์ฯ ม.ธรรมศาสตร์ รับ 65 คน คณะแพทย์ฯ ม.นเรศวร รับ 30 คน คณะแพทย์ฯ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล รับ 154 คน คณะแพทย์ฯ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล-วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รับ 20 คน

คณะแพทย์ฯ ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับ 270 คน วิทยาลัยแพทย์ฯ ม.รังสิต (รพ.ราชวิถี) รับ 50 คน วิทยาลัยแพทย์ฯ ม.รังสิต (รพ.เลิดสิน) รับ 15 คน คณะแพทย์ฯ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ รับ 180 คน คณะแพทย์ฯ ม.สงขลานครินทร์ 40 คน คณะแพทย์ฯ วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช รับ 68 คน วิทยาลัยแพทย์ฯ พระมงกุฎเกล้า เพศชาย 60 คน วิทยาลัยแพทย์ฯ พระมงกุฎเกล้า เพศหญิง 40 คน สำนักวิชาแพทย์ฯ ม.เทคโนโลยีสุรนารี รับ 12 คน คณะแพทย์ฯ ม.บูรพา รับ 32 คน สำนักวิชาแพทย์ฯ ม.แม่ฟ้าหลวง รับ 28 คน คณะแพทย์ฯ ม.สยาม รับ 15 คน

ประธานกสพท กล่าวอีกว่า คณะทันตแพทย์ฯ จุฬาฯ รับ 85 คน คณะทันตแพทย์ฯ ม.มหิดล รับ 83 คน คณะทันตแพทย์ฯ ม.เชียงใหม่ รับ 25 คน คณะทันตแพทย์ฯ ม.สงขลานครินทร์ รับ 20 คน คณะทันตแพทย์ฯ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 55 คน คณะทันตแพทย์ฯ ม.ขอนแก่น รับ15 คน คณะทันตแพทย์ฯ ม.ธรรมศาสตร์ รับ 25 คน คณะทันตแพทย์ฯ ม.นเรศวร รับ 10 คน สำนักวิชาทันตแพทย์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี รับ 10 คน

Advertisment

 

คณะสัตวแพทย์ฯ จุฬาฯ รับ 150 คน คณะสัตวแพทย์ฯ ม.ขอนแก่น รับ 15 คน คณะสัตวแพทย์ฯ ม.เชียงใหม่ รับ 25 คน คณะสัตวแพทย์ฯ ม.เทคโนโลยีมหานคร รับ 10 คน คณะสัตวแพทย์ฯ ม.มหิดล รับ 40 คน คณะสัตวแพทย์ฯมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย รับ 12 คน คณะสัตวแพทย์ฯ มทร.ตะวันออก รับ 10 คน คณะสัตวแพทย์ฯ ม.มหาสารคาม รับ 10 คน

คณะเภสัชฯ จุฬาฯ (สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม) รับ 75 คน คณะเภสัชฯจุฬาฯ (สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ) รับ 80คน คณะเภสัชฯ ม.มหิดล รับ 140 คน คณะเภสัชฯ ม.เชียงใหม่ รับ 80 คน คณะเภสัชฯ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม) รับ 20 คน คณะเภสัชฯ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชศาสตร์) รับ 20 คน คณะเภสัชฯ ม.อุบลราชธานี (สาขาวิชาการบริบาททางเภสัชกรรม) รับ 20 คน คณะเภสัชฯ ม.อุบลราชธานี (สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ) รับ 10 คน คณะเภสัชฯ ม.ธรรมศาสตร์ รับ 30 คน

คณะเภสัชฯ ม.นเรศวร (สาขาวิชาบริบาทเภสัชกรรม) 20คน คณะเภสัชฯ ม.มหาสารคาม (สาขาวิชาการบริบาททางเภสัชกรรม) รับ 10 คน คณะเภสัชฯ ม.บูรพา รับ 60 คน คณะเภสัชฯ ม.สงขลานครินทร์ (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม) รับ 30 คน คณะเภสัชฯ ม.สงขลานครินทร์ (สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ) รับ 40 คน และคณะเภสัชฯ ม.พายัพ (สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม) รับ 40 คน ซึ่งนักเรียนที่ต้องการสอบเข้ามหาวิทยาลัยใด สามารถเข้าไปตรวจสอบระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันแต่ละแห่ง

ศ.พญ.บุญมี กล่าวต่อว่า สำหรับปฏิทินการรับสมัครสอบและการสอบประจำปีการศึกษา 2561 จะเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-30 ก.ย.2560 ทางเว็บไซต์ www9.si.mahidol.ac.th สอบวิชาเฉพาะ จัดสอบโดย กสพท วันที่ 10มี.ค.2561 ประกาศคะแนนวิชาเฉพาะ ประมาณวันที่ 3 เม.ย.2561 ผู้เข้าสอบยื่นคำร้องขอตรวจสอบคะแนนวิชาเฉพาะ 3-5 เม.ย.2561 สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางรอบที่ 3 ผ่านทางเว็บไซต์ของทปอ.(http://a.cupt.net) ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 4 สาขาวิชา แบบไม่มีอันดับ โดยต้องเลือก กสพท ได้อีก 4 ลำดับเรียงตามความต้องการ วันที่ 9-13 พ.ค.2561 ติดตามประกาศของ ทปอ.นักเรียนสามารถชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกในระบบกลาง วันที่ 9-14 พ.ค.2561 ติดตามประกาศของ ทปอ. กสพท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ 20 พ.ค.2561 ผู้สมัครยื่นคำร้องขอตรวจสอบในกรณีที่ไม่ได้รับสิทธิ์ วันที่ 21-22 พ.ค.2561 ทปอ.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจากสถาบัน/มหาวิทยาลัยเพื่อเข้าไปยืนยันสิทธิ์ Clearing House รอบที่ 3 ประกาศวันที่ 23 พ.ค.2561 ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing House รอบที่ 3 วันที่ 26-28 พ.ค.2561 ทปอ.ส่งรายชื่อผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์ Clearing House เพื่อให้มหาวิทยาลัย/สถาบันทำการสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ วันที่ 30 พ.ค.2561 สอบสัมภาษณ์/ตรวจสุขภาพ ประมาณวันที่ 1-5 มิ.ย.2561 กสพท ส่งรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพไปให้ทปอ. ประมาณวันที่ 6 มิ.ย.2561 และทปอ.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ ประมาณ 8 มิ.ย.2561

ศ.พญ.บุญมี กล่าวด้วยว่า ในปีนี้ได้มีการขยายสนามสอบเพิ่มอีก 2 ที่คือ จ.ชลบุรี และ จ.นครราชสีมา รวมถึงได้มีการเฝ้าระวังมาตรการตรวจสอบไว้อย่างเข้มงวด สำหรับค่าสมัครในการสอบวิชาเฉพาะ กสพท จำนวน 800 บาท และค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคาร (ตรวจสอบ) 10 บาท โดยธนาคารจะเรียกเก็บจากผู้สมัคร ซึ่งนักเรียนสามารถชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันที่ 5 ต.ค. 2560 ตามเวลาทำการธนาคาร

โดยหลังจากสมัครผ่านเว็บไซต์แล้ว ผู้สมัครสอบที่อัปโหลดใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครครบและชำระเงินที่ธนาคารแล้ว สามารถตรวจสอบสถานภาพการสมัครสอบ โดยคลิกที่ลิงค์ตรวจสอบสถานภาพการสมัครสอบ หลักจากวันชำระเงินค่าสมัครแล้ว 7 วัน หากเข้าไปตรวจสอบแล้วพบว่าเอกสารไม่สมบูรณ์ ให้ทำการแก้ไขภายใน วันที่ 16 ต.ค.2560 ก่อนเวลา 16.00 น. ที่เว็บไซต์ www9.si.mahidol.ac.th หากไม่ดำเนินการแก้ไขให้สมบูรณ์ภายในเวลาที่กำหนดจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ

 

ภาพ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ที่มา ข่าวสดออนไลน์