ครม.อนุมัติหลักการร่างกม.แก้ตั้งครรภ์วัยรุ่น ให้เเม่วัยใสเรียนจนจบภาคบังคับ สอนเรื่องเพศถูกวิธี

ครม.อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ให้แม่วัยใสเรียนจนจบภาคบังคับ กำหนดให้สถานศึกษาสอนเรื่องเพศถูกวิธีตามช่วงวัย
 
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม เวลา 12.30น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัฒน์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอโดยกำหนดประเภทของสถานศึกษาในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็น 3 ระดับ คือสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สถานศึกษาที่จัดการอาชีวศึกษา และสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยสถานศึกษาแต่ละประเภทต้องจัดให้มีการดูแล ช่วยเหลือ คุ้มครองนักเรียนและนักศึกษา และคำนึงถึงสิทธิของผู้เรียน รวมถึงความลับและความเป็นส่วนตัวของผู้เรียน โดยสถานศึกษาต้องจัดให้มีการสอนเรื่องเพศวิถีศึกษาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับช่วงวัย และต้องมีการติดตามประเมินผลโดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการวัดผล โดยให้มีเนื้อหาเกี่ยวกับเพศวิถีศึกษาด้วย และในระดับวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไปและในระดับอุดมศึกษา ให้เป็นไปตามสภาสถาบันอาชีวศึกษา สภามหาวิทยาลัย สภาสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนานักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ หรือคณะครุศาสตร์ หรือในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ในเรื่องการสอนเพศวิถีศึกษา และทักษะการให้คำปรึกษา
 
พ.อ.อธิสิทธิ์กล่าวต่อว่า ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวกำหนดให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ตั้งครรภ์โดยต้องให้นักเรียนหรือนักศึกษาที่ตั้งครรภ์ได้เรียนจนจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ หรือการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยยืดหยุ่นในวิธีการจัดการเรียนรู้ หลีกเลี่ยงการลงโทษและไม่ตำหนิ กรณีนักเรียนหรือนักศึกษาประสงค์จะหยุดพักการเรียนในระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอดเพื่อดูแลบุตร สถานศึกษาต้องอนุญาตและให้นักเรียนหรือนักศึกษามีสิทธิในการศึกษาต่อ และกำหนดให้สถานศึกษาต้องจัดให้นักเรียนหรือนักศึกษาได้รับการบริการอนามัยเจริญพันธุ์ที่ดีและถูกต้อง และให้หน่วยงานต้นสังกัดกำกับ ติดตามสถานศึกษาในการดูแลช่วยเหลือ และคุ้มครองเกี่ยวกับการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น