ศธ.ปรับรูปแบบทำงานบุคลากร เน้น WFH ถึง 31 ก.ค. คุมโควิดระบาด

ที่มาภาพ: เฟซบุ๊ก ศธ.360 องศา

ศธ.ปรับรูปแบบทำงานของบุคลากร เน้น WFH ถึง 31 ก.ค. คุมโควิดระบาด สอดคล้องกับมาตราการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วไทยของนายกรัฐมนตรี

30 มิถุนายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งปรับลดเวลา/วันทำงาน และปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work from Home: WFH) ของบุคลากรในสังกัด และในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในเดือน ก.ค. 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่รัฐบาลและนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา กำหนด

โดยระบุรายละเอียดและลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 29 มิ.ย. 2564 และมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 3 ถึงวันที่ 31 ก.ค. 2564

นายสุภัทรกล่าวว่า เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์โควิด-19 ยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง เป็นเหตุให้รัฐบาลต้องขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วไทยไปจนถึง 31 ก.ค. 2564 ต่อมานายกรัฐมนตรีได้กำหนดมาตรการเร่งด่วน เพื่อสกัดกั้นการระบาดในพื้นที่เป้าหมายเฉพาะ เพื่อการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่อย่าเร่งด่วนในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (กทม. นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม และสมุทรสาคร) และพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา) ศธ.จึงต้องออกมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ รายละเอียดการปรับลดเวลาวันทำงาน และ WFH แบ่งตามลักษณะพื้นที่ ดังนี้

สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

1) พื้นที่สีแดงเข้มเน้น WFH

สถานที่ทำงานที่ไม่ใช่สถานศึกษา ต้องปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรในสังกัต ในบุคลากรพื้นที่สีแดงเข้ม (พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด) โดยให้จัดบุคลากรหมุนเวียนมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงานในแต่ละวันทำงานไม่เกินร้อยละ 10 ของบุคลากรทั้งหมด โดยให้คำนึงถึงเป้าหมายการดำเนินงานและผสสัมฤทธิ์สูงสุดของการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการประชาชน

ส่วนโรงเรียนหรือสถานศึกษา ให้ดำเนินการตามมาตรการที่ ศบค.กำหนด และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเลื่อนเวลาการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 19 พ.ค. 2564

2) พื้นที่สีแดง ส้ม เขียว หมุนเวียนมา สนง.ตามเหมาะสม

สถานที่ทำงานที่มิใช่สถานศึกษา ต้องปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรในสังกัด โดยให้จัดบุคลากรหมุนเวียนมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงาน ในแต่ละวันทำงาน ตามความเหมาะสม โดยให้คำนึงถึงเป้าหมายการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์สูงสุดของการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการประชาชนเป็นสำคัญ

สำหรับโรงเรียนหรือสถานศึกษา ให้ดำเนินการตามมาตรการที่ ศบค.กำหนด และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเลื่อนเวลาการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 19 พ.ค. 2564