ปลด ดิศกุล พ้นเลขาคุรุสภา หลังผลงานไม่ผ่านเกณฑ์

นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา

คุรุสภา เลิกจ้าง “ดิศกุล เกษมสวัสดิ์”เลขาธิการฯ หลังมติบอร์ดประเมินผลงานไม่ผ่านเกณฑ์ “ตรีนุช” เผยสัปดาห์หน้าแต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่แทน ก่อนสรรหาตัวจริงคนใหม่

วันที่ 21 มกราคม 2565 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ( รมว.ศธ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนในฐานะประธานกรรมการคุรุสภา ได้ลงนามในหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้าง นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภา เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 ได้พิจารณาผลการประเมินผลงานและการประเมินผสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของนายดิศกุล ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แล้วมีมติเห็นชอบผลการประเมินตามที่คณะอนุกรรมการประเมินเสนอฯ

โดยเห็นว่าผลการประเมินรอบปีงบฯ2564 เป็นการประเมินครอบคลุมการปฏิบัติงาน ซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการคุรุสภา และปรากฎผลการประเมินได้คะแนนร้อยละ 59.65 ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์การตัดสินที่ผ่านร้อยละ 75 จึงถือได้ว่าไม่ผ่านการประเมินตามสัญญาจ้างเลขที่ 2/2563 จึงเป็นเหตุให้คณะกรรมการคุรุสภาบอกเลิกสัญญาจ้างนายดิศกุลดังกล่าว และได้ส่งหนังสือแจ้งให้นายดิศกุลทราบ ซึ่งนายดิศกุลก็ได้รับทราบแล้ว

นางสาวตรีนุช กล่าวด้วยว่า บอร์ดคุรุสภา ได้ใช้ระยะเวลากว่า 3 เดือนในการพิจารณาผลการประเมินผลงานและการประเมินผสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของนายดิศกุล ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อย่างครอบคลุม รอบด้าน ทั้งจากเอกสารที่เจ้าตัวเสนอมา การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง และบุคลากรในสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จนกระทั่งมีมติดังกล่าวออกมาอย่างไรก็ตามเพื่อให้การปฏิบัติงานของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา รวมทั้งการดำเนินงานของคณะกรรมการคุรุสภาไม่สะดุด และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตนจะอาศัยอำนาจตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 7/2558 เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการบริหารองค์การค้าของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อ 6 ที่ระบุว่าในระหว่างที่เลขาธิการคุรุสภา หยุดการปฏิบัติหน้าที่ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณามอบหมายให้รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับเดียวกันขึ้นไปปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน

ดังนั้นในสัปดาห์หน้าตนจะมีคำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการ ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพครู และเข้าใจผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มาปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภาไปพลางก่อน ขณะเดียวกันคณะกรรมการคุรุสภา ก็จะดำเนินการสรรหาเลขาธิการคุรุสภาต่อไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ