อาชีวะ จับมือแบงก์ชาติ-ตลท. เสริมความรู้การเงิน ตลาดทุนให้นักศึกษา

อาชีวะ จับมือ แบงก์ชาติ-ตลาดหลักทรัพย์ฯ เสริมความรู้ด้านการเงิน และตลาดทุนให้นักศึกษาสู่การเป็นนักธุรกิจยุคดิจิทัล

วันที่ 11 พฤษภาคม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ลงนามความร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาด้านความรู้ทางการเงิน ตลาดทุน และความยั่งยืนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า การลงนามครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ทางการเงินในการขยายความร่วมมือต่อเนื่องในโครงการ Fin . ดี We can do!!! Season 4 การประกวดผลงานด้านความรู้ทางด้านการเงิน เพื่อให้ครูพัฒนา “นวัตกรรมการสอน” และให้นักศึกษาคิดและทำโครงการที่นำความรู้ด้านการเงินมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และต่อยอดไปสู่การพัฒนาธุรกิจ

สุเทพ แก่งสันเทียะ
สุเทพ แก่งสันเทียะ

“โดยในครั้งนี้ได้พันธมิตรต่อยอดความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้โครงการเสริมสร้างความรู้พื้นฐานด้านการลงทุน และการประกอบธุรกิจสำหรับบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ทางการเงินพื้นฐานที่จำเป็นรวมถึงแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ โดยการจัดทำสื่อ e-Learning ส่งเสริมความรู้การเงินผ่านระบบ SET-e-Learning ในหลักสูตรด้านการเงิน และหลักสูตรด้านผู้ประกอบการซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาทักษะทางการเงินที่ดี และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนเพิ่มศักยภาพของเยาวชนไทยให้มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป”

ด้านนางสาววชิรา อารมย์ดี รองผู้ว่าด้านบริหาร ธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้แก่นักศึกษาอาชีวศึกษา ตลอดจนครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีทักษะทางการเงินในการบริหารจัดการการเงินได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับช่วงวัย พร้อมรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ รู้เท่าทันภัยทางการเงินและการเงินในยุคดิจิทัลอันเป็นทักษะชีวิตที่สำคัญ รวมถึงมีความรู้ด้านตลาดทุน และการเป็นผู้ประกอบการเพื่อเป็นบุคลากรคุณภาพที่พร้อมเข้าสู่วัยทำงาน เป็นกำลังในการพัฒนาประเทศ

“ซึ่งนอกจากการลงนามความร่วมมือแล้ว ทั้ง 3 หน่วยงานได้เปิดตัว หลักสูตร E-learning ความรู้ทางการเงินสำหรับนักศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาอาชีวศึกษา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาที่สนใจมาร่วมใช้งาน E-learning และธนาคารแห่งประเทศไทยได้เปิดตัวโครงการ Fin. ดี We Can Do!!! Season 4 ที่ดำเนินการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาอาชีวศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมการประกวดผลงานส่งเสริมความรู้ทางการเงิน ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และป้ายเชิดชูเกียรติสำหรับสถานศึกษา โดยมีกำหนดเปิดรับสมัครกลางเดือนพฤษภาคม 2565 นี้”

นายศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร และสายงานพัฒนาความยั่งยืนตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งพัฒนาตลาดทุนให้เป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน

ศรพล ตุลยะเสถียร
ศรพล ตุลยะเสถียร

โดยภารกิจที่ให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่องตลอด 20 กว่าปี คือการส่งเสริมความรู้ทักษะด้านการวางแผนการเงินเพื่อสร้างความมั่นคงแก่ชีวิต ความร่วมมือกับ สอศ.ในโครงการส่งเสริมความรู้พื้นฐานด้านการเงินและการประกอบธุรกิจสำหรับบุคลากรอาชีวศึกษาครั้งนี้ จะสนับสนุนให้เยาวชนไทย และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวศึกษาได้รับความรู้ เพื่อให้สามารถวางแผนการเงินของตนเอง เข้าใจเรื่องการลงทุนพื้นฐาน และการเป็นผู้ประกอบการ เกิดทักษะด้านการเงิน การลงทุน สามารถต่อยอดไปสู่การประกอบอาชีพ และทำธุรกิจได้ในอนาคต


โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ เชื่อมั่นว่า ด้วยชุดเรียนรู้ซี่งประกอบไปด้วยหลักสูตรด้านการเงิน การลงทุนและการเป็นผู้ประกอบการ กว่า 20 หลักสูตร ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดไว้แก่ นักศึกษาอาชีวศึกษา ครู รวมถึงบุคลากรอาชีวศึกษาที่เกี่ยวข้องในการเรียนการสอนวิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ ทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ผ่านการเรียนจากระบบ SET e-Learning แพลทฟอร์มการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ จะทำให้การส่งต่อความรู้ขยายไปให้ผู้เรียนและครูได้สะดวกและมีประสิทธิภาพ นับเป็นอีกมิติหนึ่งของความร่วมมือระหว่างองค์กรที่จะช่วยสร้างบุคลากรคุณภาพเข้าสู่สังคม

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ