ซีดีจีเดินหน้า ร.ร.ต้นแบบโค้ดดิ้ง เตรียมครูปั้นเด็กป้อนอุตสาหกรรมไอที

กลุ่มบริษัทซีดีจีเดินหน้าโปรเจ็กต์โรงเรียนต้นแบบโค้ดดิ้งอัพสกิลครูส่งต่อความรู้เทคโนโลยีสู่เด็ก รับดีมานด์ความต้องการแรงงานอุตสาหกรรมไอทีสูง

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายนาถ ลิ่วเจริญ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทซีดีจี เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัทซีดีจี ในฐานะองค์กรที่เชี่ยวชาญด้านการให้บริการเทคโนโลยีโซลูชั่นในประเทศไทยมายาวนาน ตระหนักถึงความสำคัญในการแบ่งปัน ถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีให้แก่เยาวชน พร้อมกันนี้ยังตระหนักถึงแนวโน้มความต้องการบุคลากรที่มีด้านทักษะไอทีทั้งประเทศไทยและดีมานด์ของตลาดแรงงานทั่วโลก

เรียกได้ว่าทักษะด้านไอทียังเป็นกลุ่มที่มีความต้องการสูง และกระแสการเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เสริมแรงกระตุ้นจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ทุกคนต่างได้รับประสบการณ์จากการเปลี่ยนแปลงร่วมกันไม่มากก็น้อย ทำให้การใช้งานดิจิทัลเทคโนโลยีในภาคส่วนต่าง ๆ มีความจำเป็นสูงขึ้นเท่าทวีคูณในปัจจุบัน

Advertisement

นอกจากนี้ แพลตฟอร์มพื้นที่หางานขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงต่างออกมาแสดงความคิดเห็นและนำเสนอผลสำรวจเป็นเสียงเดียวกันว่า ความต้องการแรงงานบุคลากรในสายไอทีเทคโนโลยี เป็นกลุ่มที่ยังมีความต้องการสูงและเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากกระแสความต้องการดังกล่าวนี้ กลุ่มบริษัทซีดีจีจึงเดินหน้าโครงการ Code Their Dreams ในการพัฒนาทักษะด้านไอทีเพื่อตอบรับการเปลี่ยนแปลง และสอดรับกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21สำหรับเยาวชนและบุคลากรของไทยอย่างเข้มข้นอีกแรงหนึ่ง

นายนาถกล่าวต่อว่า จากการริเริ่มโครงการ Code Their Dreams ในปี 2559 ซึ่งเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ในรูปแบบเวิร์กช็อปเพื่อให้ความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ในบรรยากาศสนุกสนานทั้งรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ ซึ่งตลอดระยะเวลาโครงการมีนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น 4,171 คน ครูผู้สอนจำนวน 313 คน และมีโรงเรียนเข้าร่วมแล้วกว่า 425 โรงเรียน

Advertisement

ล่าสุดโครงการ Code Their Dreams by CDG ได้เดินหน้าพัฒนาและขยายแนวทางการอบรมส่งต่อความรู้ด้านดิจิทัลเทคโนโลยี โดยเฉพาะทักษะโค้ดดิ้งและโปรแกรมมิ่งในชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในโครงการฝึกอบรม Coding ให้กับครูผู้สอนและนำความรู้ไปถ่ายทอดผ่านหลักสูตรการเรียนการสอนในชั้นเรียนต่อไป ภายใต้แนวคิด “โรงเรียนต้นแบบ” ตามรูปแบบ SEED OF WISDOM ซึ่งหลักสูตรอบรมนี้ CDG Group ได้พัฒนาร่วมกับบริษัท ดีบิค จำกัด (ROBBO BY DBIC) เพื่อนำไปใช้สำหรับการสอนในโรงเรียนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ทั้งในระดับชั้นประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา 20 โรงเรียน มีครูผู้สอนด้านเทคโนโลยีเข้าร่วมแล้วกว่า 70 คน เพื่อพัฒนาเป็นครูในโครงการโรงเรียนต้นแบบ

อย่างไรก็ตาม เป้าหมายสำคัญของโครงการอบรมโรงเรียนต้นแบบในครั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาความขาดแคลนครูผู้สอนที่มีองค์ความรู้ด้าน Coding ต่อยอดเป็นแนวคิดที่ CDG Group ร่วมผลักดันสู่การสร้างครูพันธุ์ใหม่ในระบบการศึกษาของประเทศไทย เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดและส่งต่อความรู้โค้ดดิ้งในโรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพ ถือเป็นอีกกลไกสำคัญในการสนับสนุนทักษะไอทีให้กับนักเรียนนักศึกษาและเยาวชนของประเทศไทยในชั้นเรียนจริงอย่างเป็นรูปธรรม

Advertisement

สำหรับหลักสูตร Coding ด้วยความร่วมมือของกลุ่มบริษัทซีดีจี และบริษัท ดีบิค จำกัด ได้นำหลักสูตรจาก ROBBO ประเทศฟินแลนด์ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกมาปรับปรุงให้เข้าบริบทของการศึกษาของประเทศไทย ซึ่งการอบรมการสอน Coding ตามรูปแบบ SEED OF WISDOM ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่

1.การวิเคราะห์สถานการณ์และบริบทการสอนที่เกิดขึ้น Analysis ไม่ว่าจะเป็นการสำรวจความพร้อมของผู้เรียน ทักษะด้านเทคโนโลยีสำหรับการเริ่มต้นเรียนรู้ Coding พร้อมทั้งสอดแทรกกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ Encourage ให้เกิดความตระหนักในการเรียนรู้

2.กิจกรรม (Activity) ซึ่งเป็นการให้ความรู้พื้นฐาน ทั้งทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับ Coding พร้อมเชื่อมโยงกับอุปกรณ์ ROBBO LAB ไปจนถึงการออกแบบสร้างเกมอย่างง่ายผ่านโปรแกรม Scratch และการให้ความรู้ตามแนวคิด Plan Do Check Act พร้อมใช้ Application ได้จริงอย่างมีคุณภาพ

3.ขั้นตอนการประเมิน ให้ผู้ร่วมกิจกรรมอื่น ๆ สามารถแสดงความคิดเห็น ซักถาม และนำสู่การปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งขณะนี้โครงการอยู่ในระหว่างการถ่ายทอดองค์ความรู้จากครูต้นแบบที่ได้รับการอบรมเป็นที่เรียบร้อย พร้อมเริ่มต้นจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนจริงในภาคการศึกษาล่าสุดเดือนพฤษภาคม 2565 นี้

“สำหรับเป้าหมายสำคัญของโครงการ Code Their Dreams โดยกลุ่มบริษัทซีดีจี คือ การส่งเสริมการศึกษา สนับสนุนทักษะที่จำเป็นให้แก่เยาวชนไทย เพราะการศึกษาคือส่วนสำคัญในการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการพัฒนาด้านอื่น ๆ อีกมากมาย ช่วยส่งเสริมคุณภาพประชากรของประเทศสำหรับ Next Generation และเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจของไทยให้ก้าวหน้ายั่งยืนต่อไป ถือเป็นพันธกิจที่กลุ่มบริษัทซีดีจีร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทซีดีจียังวางแผนขยายความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย เพื่อพัฒนากำลังคนที่มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งประสานความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพและมีศักยภาพสู่สังคมต่อไป