สช.เร่งสำรวจข้อมูล ปรับเงินอุดหนุนรายหัว ร.ร.เอกชน หลังไม่ได้ปรับนาน 10 ปี

กนกวรรณ วิลาวัลย์
กนกวรรณ วิลาวัลย์

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เร่งสำรวจข้อมูลค่าใช้จ่ายโรงเรียนเอกชน เพื่อปรับเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัว สวัสดิการ และความช่วยเหลือต่าง ๆ หลังไม่ได้ปรับนาน 10 ปี

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ที่กระทรวงศึกษาธิการ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในการประชุมชี้แจงโรงเรียนเอกชนที่ได้รับเงินอุดหนุนรายบุคคล เกี่ยวกับการกรอกข้อมูลในแบบสำรวจข้อมูลค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการศึกษาเอกชน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภทสามัญศึกษา โดยมีศึกษาธิการจังหวัด เจ้าหน้าที่ของศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการศึกษาเอกชนจังหวัด ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่รับเงินอุดหนุนรายบุคคล เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์

นางกนกวรรณ กล่าวว่า จากการรับฟังความคิดเห็น และลงพื้นที่ในจังหวัดต่าง ๆ ต้องยอมรับว่า เงินอุดหนุนรายหัวที่โรงเรียนเอกชนได้รับ ไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน และไม่ได้ปรับเพิ่มมานานกว่า 10 ปี โรงเรียนเอกชนบางแห่งต้องไปเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มกับผู้ปกครอง ทำให้นักเรียน และผู้ปกครองได้รับผลกระทบ จึงได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ดำเนินการศึกษาค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

พร้อมทั้งจัดทำแบบสำรวจเพื่อการจัดเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการศึกษาเอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภทสามัญศึกษา เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปใช้วิเคราะห์จัดสรรเงินอุดหนุนรายหัว สวัดิการ และความช่วยเหลือต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับโรงเรียนเอกชนทั้งในและนอกระบบ โดยคาดว่าภายใน 3 เดือน จะสามารถรวบรวมความคิดเห็นเพื่อเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา ปรับเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัวต่อไป