อว.ประกาศ 6 แนวทาง คุมกัญชา-กัญชงในสถาบันอุดมศึกษา

อว กัญชา สถาบันอุดมศึกษา

อว. ประกาศแนวทางควบคุม “กัญชา-กัญชง” ในสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานในสังกัด ห้ามนำเข้าพื้นที่ จำหน่ายอาหารที่มีส่วนผสม แนะผู้บริหารออกมาตรการเพิ่มเติมได้  

วันที่ 18 มิถุนายน 2565 นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ลงนามประกาศกระทรวง อว. เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถาบันอุดมศึกษา ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัด และในกำกับของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยให้มีผลบังคับใช้ทันที

ประกาศดังกล่าว ได้ระบุแนวปฎิบัติเกี่ยวกับกัญชาและกัญชงในสถานที่ศึกษา ส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดและในกำกับ อว. ทั้งสิ้น 6 ดังนี้

1. ให้สถาบันอุดมศึกษา ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ.2562 รวมถึงกฎหมายหรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยเคร่งครัด2. ห้ามมิให้นักเรียน นักศึกษา หรือบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ใช้กัญชาหรือกัญชง เพื่อการสันทนาการใด ๆ โดยเด็ดขาด เพราะอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เช่น อาการทางจิต และระบบการทำงานต่าง ๆ ของร่างกาย

3. ให้ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กำกับควบคุม ให้งดจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีการผสมส่วนใด ๆ ของกัญชาหรือกัญชง และห้ามมิให้นักเรียน นักศึกษา หรือบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาฯ นำอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมกัญชา เข้ามาในพื้นที่ อย่างเด็ดขาด

4. ให้ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน การฝึกอบรม หรือการผลิตสื่อนวัตกรรม เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้กัญชาหรือกัญชง และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้สารสกัดจากทุกส่วนของพืชกัญชาหรือกัญชง ที่เกินปริมาณตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด ให้แก่นักเรียน นักศึกษา บุคลากร ผู้ปกครอง ประชาชนหรือชุมชนที่อยู่หรืออาศัยบริเวณใกล้กับสถาบันอุดมศึกษา

5. การใช้กัญชา หรือกัญชงเพื่อการรักษาต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์ตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด และการใชักัญชาหรือกัญชงเพื่อการศึกษาวิจัย ต้องอยู่ภายใต้กำกับควบคุม และดูแลอย่างใกล้ชิดของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา

6. นอกจากแนวทางที่กำหนดไว้ในประกาศแล้ว ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อาจออกมาตรการหรือแนวทางเพิ่มเติมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาและอันตรายที่อาจเกิดจากกัญชาหรือกัญชง

ทั้งนี้ เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษา ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นั้น ๆ ได้


ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ