โรงเรียนดังลำปางปิด 3 วัน เรียนออนไลน์ โควิดระบาดหนัก

ภาพจากเฟซบุ๊ก โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

โรงเรียนดังเมืองลำปางประกาศปิดโรงเรียน 3 วัน เรียน Online เต็มรูปแบบ หลังพบโควิดระบาดอย่างหนัก

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายนิรันดร หมื่นสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประกาศปิดโรงเรียน 3 วันตั้งแต่วันที่ 4-6 กรกฎาคม เนื่องจากสถานการณ์โควิดแพร่ระบาดในโรงเรียน โดยข้อความในเฟซบุ๊กโรงเรียนระบุว่า 

ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online ความว่า ด้วยสถานการณ์การเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย มีการแพร่ระบาดในกลุ่มของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นจำนวนมาก ทำให้จำนวนผู้คาดว่าจะติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และพร่กระจายอย่างรวดเร็วในโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

ทางโรงเรียนได้ตระหนักถึงความปลอดภัย และเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ อันอาจจะเกิดขึ้นกับนักเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อ ๙ วรรคหนึ่ง(๑) ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเปิด และปิดสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๘ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยจึงขอแจ้งประกาศแนวปฏิบัติ ดังนี้

Advertisment

๑.จัดการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ในรูปแบบ Online ระหว่างวันที่ ๔-๖ กรกฎาคม๒๕๖๕

๒.ข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง ลงชื่อปฏิบัติงานในระบบ Online และปฏิบัติการสอนในรูปแบบ Online

๓.เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง ให้มาปฏิบัติหน้าที่ และลงชื่อปฏิบัติงานที่โรงเรียนตามปกติ

โรงเรียนมีความห่วงใยข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง จึงขอความร่วมมมือทุกท่านได้ดูแลป้องกันตนเอง หากมีอาการป่วยหรือมีอาการบ่งชี้การติดเชื้อให้ตรวจด้วย Antigen Test Kit (ATK) หรือพบแพทย์ทันที ทั้งนี้ หากโรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงอื่นจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

Advertisment
ภาพจากเฟซบุ๊ก โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย