เอ็มดีมติชน แจงครึ่งปี’65 กำไรตามเป้า 45.16 ล้านบาท

บมจ.มติชน

เมื่อวันที่ 15 ส.ค. น.ส.ปานบัว บุนปาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ได้ทำหนังสือชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2565 ส่งถึงกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบุว่าผลจากการปรับยุทธศาสตร์ธุรกิจในแต่ละปีให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และสามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งการเติบโตของรายได้ และการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเงิน ตลอดจนการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ไตรมาส 2 ปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิ 26.10 ล้านบาท เมื่อรวมกับไตรมาส 1 ปี 2565 ที่มีกำไรสุทธิ 19.07 ล้านบาท ผลประกอบการงวด 6 เดือน บริษัทมีกำไรสุทธิ 45.16 ล้านบาท

น.ส.ปานบัวระบุในรายงานผลการดำเนินงานว่า รายได้รวมที่ลดลง สืบเนื่องจากปี 2564 บริษัทได้กำหนดยุทธศาสตร์ธุรกิจกรณีพิเศษ เพื่อรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อันผันผวนและไม่แน่นอน โดยตั้งเป้าหมายว่าต้องเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน จากการขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว ยุทธศาสตร์ที่วางไว้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี สามารถจัดการขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในกรอบเวลาที่กำหนด คือไตรมาส 2 ปี 2564 ตามที่ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

หากตัดเรื่องรายได้จากการขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในปี 2564 ออกไป จะพบว่า 6 เดือนแรกของปี 2565 บริษัทยังคงดำเนินงานได้บรรลุเป้าหมายตามที่วางแผนไว้ โดยให้น้ำหนักเกี่ยวกับการสร้างรายได้จากโฆษณาออนไลน์อย่างต่อเนื่อง พร้อมกับเพิ่มรายได้จากการจัดอีเวนต์ การจัดกิจกรรมสัมมนา และการขายหนังสือเล่ม ซึ่งพบว่ารายได้ 6 เดือนแรกปี 2565 ของหน่วยงานดังกล่าวนี้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 46.35

ทั้งนี้ หากตัดปัจจัยเรื่องของกำไรจากการจำหน่ายที่ดินแล้วนั้น ผลกำไรไตรมาส 2 ประจำปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิ 13.76 ล้านบาท เทียบกับไตรมาส 2 ปี 2564 ที่กำไรสุทธิ 10.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 31.55 และผลประกอบการงวด 6 เดือน บริษัทมีกำไรสุทธิ 32.82 ล้านบาท เทียบกับ 6 เดือนปี 2564 ที่กำไรสุทธิ 19.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 66.94ช่วงไตรมาส 2 ปี 2565 รัฐบาลเริ่มผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคระบาดโควิด-19 บริษัทได้ผลักดันเร่งการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเต็มรูปแบบ โดยจะเห็นได้ว่ารายได้จากการจัดอีเวนต์เติบโตขึ้นร้อยละ 741.63 รายได้จากการจัดงานกิจกรรมเติบโตขึ้นร้อยละ 46.32 รายได้จากการจัดงานสัมมนาเติบโตขึ้นร้อยละ 14.17 รายได้จาการขายหนังสือเล่มเติบโตขึ้นร้อยละ 12.75 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันในปี 2564

ความเข้มแข็งทางการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมทั้งสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (รูปแบบของเงินฝากประจำ อายุ 4-12 เดือน) รวมเป็นเงิน 832.96 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.11 ของสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น


ส่วนในเรื่องต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย จากการดำเนินงานที่เป็นไปตามแผน ซึ่งได้แก่ การผลักดันการจัดกิจกรรม เสวนา และอีเวนต์ ส่งผลให้งวด 6 เดือน ประจำปี 2565 บริษัทมีต้นทุนขายและบริการสูงขึ้นเล็กน้อย 4.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.10 สัมพันธ์กับรายได้ที่เพิ่มขึ้น หากดูอัตรากำไรขั้นต้นแล้ว จะเห็นได้ว่า 6 เดือนแรกของปี 2564 เท่ากับร้อยละ 36.81 ในขณะที่ 6 เดือนแรกของปี 2565 เท่ากับร้อยละ 38.75 ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง 0.34 ล้านบาท บริษัทยังคงเน้นนโยบายควบคุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ