สมาคมธนาคารไทย ประกาศขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สมาคมธนาคารไทย ประกาศเจตนารมณ์ด้าน ESG ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน แบงก์ชาติยันพร้อมสนับสนุนช่วยเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจไทย

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 สมาคมธนาคารไทย ประกาศเจตนารมณ์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG Declaration) เพื่อกำหนดทิศทางที่ชัดเจนร่วมกันของอุตสาหกรรมธนาคาร โดยมุ่งแก้ปัญหาเชิงรุกด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล สร้างความตระหนักรู้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่ความยั่งยืน 

การประกาศเจตนารมณ์ในครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญอย่างยิ่งสำหรับภาคการธนาคารไทย ตอกย้ำความมุ่งมั่นด้านการธนาคารที่ยั่งยืน หลังร่วมวางรากฐานกรอบการดำเนินงานของอุตสาหกรรมธนาคาร ตามแนวทางการธนาคารเพื่อความยั่งยืนในด้านการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ และหลักการธนาคารที่รับผิดชอบขององค์การสหประชาชาติ

ภายใต้เจตนารมณ์ดังกล่าว สมาคมธนาคารไทยได้กำหนดแนวทางสำคัญเพื่อร่วมแก้ไขปัญหา โดยคำนึงถึงความเสี่ยงและโอกาสใหม่ ๆ ในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายและสิทธิมนุษยชน การเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างครอบคลุมและการจัดการปัญหาความไม่เสมอภาค

Advertisement

ทั้งนี้ ภาคการธนาคารพร้อมสนับสนุนประเทศไทยให้เปลี่ยนผ่านได้อย่างราบรื่น บนเส้นทางสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติและพันธกิจของประเทศที่มีต่อความตกลงปารีส

โดยธนาคารสมาชิกของสมาคมธนาคารไทยได้เห็นชอบร่วมกันในการดำเนินการตามแนวทางสำคัญ 6 ประการ ดังนี้

1) ธรรมาภิบาล : มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดำเนินการกำกับดูแลได้อย่างมีประสิทธิผลในระดับคณะกรรมการ โดยกำหนดภาระและขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนในระดับการจัดการในเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

2) ยุทธศาสตร์ : บูรณาการพันธกิจด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เข้ากับยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจและกำหนดกรอบด้านการเงินที่ยั่งยืน โดยสนับสนุนเพื่อให้ประเทศสามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ได้อย่างราบรื่น 

3) การบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล :  ผนวกรวมประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ไว้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยง

4) ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน : ปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน รวมทั้งนวัตกรรมทางการเงินที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน

Advertisement

5) การสื่อสาร : สื่อสารและประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนในการสร้างจิตสำนึกสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

6) การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน : พัฒนาระบบการติดตามและการรายงานที่สอดคล้องกับกรอบการกำกับดูแลของประเทศไทยและมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนในระดับสากล

ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การประกาศเจตนารมณ์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลของสมาคมธนาคารไทยในวันนี้ ได้ย้ำให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของธนาคารพาณิชย์ไทยในการผนวกรวมมิติด้านความยั่งยืน เข้าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและการดำเนินธุรกิจของภาคการเงิน โดยกำหนดแผนดำเนินงาน กรอบเวลา และการประเมินผลสัมฤทธิ์ ที่ชัดเจน 

ซึ่งถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายด้านความยั่งยืน โดยเฉพาะในมิติด้านสิ่งแวดล้อมที่สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงรุนแรงขึ้นมาก ซึ่งสอดรับกับแนวนโยบายของ ธปท. ที่ได้จัดทำทิศทางการพัฒนาสู่ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้ภูมิทัศน์ใหม่ภาคการเงินไทย 

ทั้งนี้ ธปท. พร้อมสนับสนุนธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งเพื่อช่วยให้การเปลี่ยนผ่านของระบบเศรษฐกิจไทยสู่การเติบโตบนพื้นฐานของความยั่งยืน มีความราบรื่นและทันการณ์

Advertisement

นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย กรรมการสมาคมธนาคารไทย CEO Cosponsor ด้าน Sustainability

ซึ่งดำเนินการร่วมกันระหว่างธนาคารกสิกรไทยและธนาคารกรุงศรีอยุธยา และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย กล่าวในนามสมาคมธนาคารไทยว่า ในฐานะตัวกลางทางการเงินที่มีความรับผิดชอบ สมาคมธนาคารไทยตระหนักถึงความเร่งด่วนและความรุนแรงของปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการขับเคลื่อนประเทศสู่ความยั่งยืน 

ซึ่งเจตนารมณ์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลนี้ เน้นย้ำให้เห็นถึง ความตั้งใจอันแน่วแน่ของภาคธนาคารไทยที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน เพื่อนำพาเศรษฐกิจให้เจริญก้าวหน้าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น โดยสมาคมและธนาคารสมาชิกจะร่วมแรงร่วมใจผลักดันให้เกิดผลลัพธ์ด้านต่าง ๆ อีกมากในอนาคตอันใกล้นี้ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ทุกฝ่ายได้ตกลงร่วมกัน

สมาคมธนาคารไทย ขอให้คำมั่นที่จะดำเนินการตามเจตนารมณ์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยความโปร่งใสและยืดหยุ่น เพื่อให้การทำงานระหว่างธนาคารสมาชิกสอดประสานบนมาตรฐานเดียวกันภายใต้หลักการ “ปฏิบัติตามให้มากที่สุดหรือชี้แจงเหตุผลในกรณีไม่สามารถปฏิบัติได้” (Comply or Explain)

โดยจะจัดทำคู่มือที่ระบุรายละเอียดการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง กรอบเวลา และตัวชี้วัดผลการดำเนินงานสำหรับแต่ละองค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลต่อไป