ธปท.สั่งเปรียบเทียบปรับ 4 บริษัทบริหารสินทรัพย์กรณีให้กู้ยืมเงินกรรมการ

ธปท.

ธปท.สั่งเปรียบเทียบปรับ 4 บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรณีให้กู้ยืมเงินกรรมการและผู้ถือหุ้น ฐานฝ่าฝืนคำสั่ง ธปท. และไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

วันที่ 8 กันยายน 2565 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในฐานะผู้กำกับดูแลและตรวจสอบบริษัทบริหารสินทรัพย์ตามพระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (พ.ร.ก. บบส.) ได้ตรวจสอบพบว่าบริษัทบริหารสินทรัพย์จำนวน 4 ราย ได้แก่

บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอกธัญกิจ จำกัด บริษัทบริหารสินทรัพย์ โกลบอลวัน จำกัด บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็มเพอร์เรอร์ จัสติซ จำกัด และบริษัทบริหารสินทรัพย์ ไอคอน แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด ได้ให้กู้ยืมแก่กรรมการหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าว ซึ่งถือเป็นการประกอบธุรกิจนอกขอบเขตการประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์ตาม พ.ร.ก. บบส. และฝ่าฝืนคำสั่งของ ธปท. ที่ให้บริษัทระงับการให้กู้ยืมเงินแก่กรรมการ หรือผู้ถือหุ้นของตน และเรียกคืนเงินให้กู้ยืมดังกล่าว

ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 12 ประกอบมาตรา 4 แห่ง พ.ร.ก. บบส. ต้องระวางโทษตามมาตรา 13 วรรคหนึ่ง นอกจากนี้ บริษัทบริหารสินทรัพย์ข้างต้นบางรายไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตาม พ.ร.ก. บบส. และประกาศ ธปท. ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 11/1 แห่ง พ.ร.ก. บบส. ต้องระวางโทษตามมาตรา 13 วรรคหนึ่งด้วย

คณะกรรมการเปรียบเทียบตามมาตรา 14/3 แห่ง พ.ร.ก. บบส. จึงได้มีคำสั่งเปรียบเทียบปรับบริษัทบริหารสินทรัพย์ทั้ง 4 ราย รวมทั้งกรรมการของบริษัทที่เกี่ยวข้องในการกระทำความผิดด้วย เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565

ทั้งนี้ ธปท.ขอเรียนว่า บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท. จะต้องประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์ตามขอบเขตที่กำหนดไว้ใน พ.ร.ก. บบส. เท่านั้น และหากพบว่ามีการดำเนินการนอกขอบเขตที่กำหนด ธปท.จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวดต่อไป