ASW ขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ชูดอกเบี้ยสูง 5% ต่อปี เปิดจอง 26 ก.ย.-3 ต.ค.

กรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์

บมจ.แอสเซทไวส์ หรือ ASW เตรียมขายหุ้นกู้แปลงสภาพแก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้รับสิทธิจัดสรร มูลค่า 320 ล้านบาท อายุ 2 ปี ชูอัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปี เปิดจองซื้อ 26 กันยายน–3 ตุลาคม 2565

วันที่ 22 กันยายน 2565 นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) (ASW) เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวนไม่เกิน 320,000 หน่วย ที่ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่าเสนอขายทั้งสิ้นไม่เกิน 320 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน–3 ตุลาคม 2565

แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO) ในอัตราการจัดสรรที่ 2,676 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ และผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (ASW-W2) ในอัตราจัดสรร 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 300 หน่วย ASW-W2 โดยสามารถจองซื้อมากกว่าสิทธิที่ตนได้รับ

ทั้งนี้ หุ้นกู้แปลงสภาพที่จะเสนอขายในครั้งนี้ มีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ กำหนดจ่ายผลตอบแทนจากอัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปี โดยผู้ลงทุนสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งแรกในวันที่ 4 เมษายน 2567 กำหนดราคาแปลงสภาพที่ร้อยละ 90 ของราคาตลาด แต่จะต้องไม่ต่ำกว่า 8 บาทต่อหุ้น ส่วน ASW-W2 มีราคาใช้สิทธิที่ 12.00 บาทต่อหุ้น และอายุ 2 ปีนับจากวันที่ออก ASW-W2

หุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด สามารถจองซื้อผ่านบริษัท ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ตั้งแต่ 09.00–16.00 น. ณ บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) และสามารถจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่ชำระเงินค่าจองซื้อเรียบร้อยแล้วผ่านระบบ Electronic Subscription (E-SUB) บนเว็บไซต์ https://investor.assetwise.co.th/ และผ่านช่องทาง Line OA : @ASW – Insight ตลอด 24 ชั่วโมง

หรือส่งใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 30 กันยายน 2565 เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2565

วัตถุประสงค์ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและวอร์แรนต์ครั้งนี้ เพื่อนำเงินที่ได้มาใช้ลงทุนยกระดับการพัฒนาโครงการที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน เช่น โครงการ Atmoz Oasis Onnut (แอทโมซ โอเอซิส อ่อนนุช), โครงการ Atmoz Flow Minburi (แอทโมซ โฟลว์ มีนบุรี) และโครงการ THE HONOR Yothinpattana (ดิ ออเนอร์ โยธินพัฒนา) เป็นต้น ตลอดจนใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

โดยมั่นใจว่าด้วยสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีแก่ผู้อยู่อาศัย จะช่วยผลักดันให้บริษัทบรรลุเป้าหมายทั้งยอดขายและรายได้ได้อย่างแน่นอน