คลังแนะ วิธีแก้ลงทะเบียนบัตรคนจน “แจ้งจำนวนบุตรไม่ครบ-เลขบัตร ปชช.ผิด”

บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

คลังเผยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนแล้ว 18.45 ล้านราย แนะวิธีแก้ไขผู้ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ กรณี “แจ้งจำนวนบุตรไม่ครบ-เลขบัตร ปชช.ผิด”

วันที่ 27 กันยายน 2565 นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 5-27 กันยายน 2565 ณ เวลา 15.00 น. มีประชาชนลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 18,452,401 ราย โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 9,729,353 ราย และลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน 8,723,048 ราย

โฆษกกระทรวงการคลังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนแล้วพบว่า “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” เนื่องจากตรวจสอบกับฐานข้อมูลของกรมการปกครองแล้วพบว่า “ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรครบถ้วน แต่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของบุตรไม่ถูกต้อง” ให้ผู้ลงทะเบียนดำเนินการแก้ไข และตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชนของบุตรให้ถูกต้องตามสูติบัตร หรือบัตรประจำตัวประชาชนของบุตร

และกรณีที่ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบกับฐานข้อมูลของกรมการปกครองแล้วพบว่า “ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรไม่ครบถ้วน โปรดตรวจสอบจำนวนบุตรและข้อมูลเลขบัตรประชาชนของบุตรทุกราย” ให้ผู้ลงทะเบียนดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ/สำนักงานเขต หากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องขอให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง

โดยในกรณีข้อมูลบุตรของผู้ลงทะเบียนไม่ถูกต้อง ขอให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะของบุตรว่าเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และขอให้แก้ไขข้อมูลของบุตรให้ถูกต้อง (ซึ่ง “บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย” หมายถึง (1) ในระหว่างบิดามารดาจดทะเบียนสมรสกัน เด็กที่เกิดมาถือเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดาและมารดานั้น 

(2) เด็กเกิดจากหญิงที่มิได้มีการสมรสกับชาย ให้ถือว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของหญิงนั้น เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น และ (3) เด็กเกิดจากบิดามารดาที่มิได้สมรสกัน จะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดาต่อเมื่อบิดามารดาได้สมรสกันในภายหลัง หรือบิดาได้จดทะเบียนว่าเป็นบุตร หรือมีชื่อบิดาในใบแจ้งเกิดของบุตร หรือศาลพิพากษาว่าเป็นบุตร) 

ทั้งนี้ หากข้อมูลบุตรถูกต้องตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์แล้ว ผู้ทะเบียนสามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูล ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ผู้ลงทะเบียนได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้เท่านั้น และสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ สามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้ โดยจะต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 

“ผู้ลงทะเบียนทุกคนที่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ลงทะเบียน ‘ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน’ อีกครั้งในทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไป โดยสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนดังกล่าวได้ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th หรือตรวจสอบผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทุกหน่วยงาน”