ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มเหตุเพิกถอนหุ้น NOK-PACE-TSF เหตุไม่ส่งงบ

หุ้นร่วง

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มเหตุเพิกถอนหุ้น NOK-PACE-TSF เหตุไม่ส่งงบปี 2564 สั่งเร่งแก้ไขให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายตามกำหนด ด้านซีอีโอ “สายการบินนกแอร์” คาดจัดทำงบส่งให้ทันภายใน 31 ต.ค.65

วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศเพิ่มเหตุเพิกถอนหุ้นของบริษัทจดทะเบียน 3 ราย ประกอบด้วย 1.บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) (NOK) 2.บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (PACE) 3.บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน) (TSF) เนื่องจากบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวยังไม่นำส่งงบการเงินปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มายังตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในเวลาที่กำหนด โดยล่าช้าเกินกว่า 6 เดือนนับจากวันที่ 31 มีนาคม 2565

จึงเป็นเหตุให้บริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติมตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงประกาศเพิ่มเหตุเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 โดย NOK, PACE และ TSF มีหน้าที่ดำเนินการแก้ไขเหตุเพิกถอนทั้งหมดให้หมดไปและดำเนินการ
ให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายตามกำหนดระยะเวลาของแต่ละเหตุด้วย

               

ด้าน ดร.วุฒิภูมิ จุฬางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.สายการบินนกแอร์ (NOK) กล่าวว่า บริษัทขอเรียนแจ้งเลื่อนการนำส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ออกไปจากเดิมที่เคยแจ้งไว้อีก 1 เดือน เนื่องมาจากภายหลังจากที่ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการและคำร้องขอแก้ไขแผน

รวมทั้งแต่งตั้งผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการในการทำหน้าที่ดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 นั้น ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญาและรายละเอียดการจ่ายชำระเจ้าหนี้แต่ละกลุ่มเพื่อให้เป็นไปตามแผนฟื้นฟูกิจการ รวมถึงผลกระทบต่างๆ ที่เกิดจากการปฏิบัติตามแผนฟื้นฟูกิจการเป็นจำนวนมาก โดยบริษัทต้องพิจารณาการบันทึกบัญชีและการเปิดผยข้อมูลในงบการเงินของบริษัทอย่างละเอียด รอบคอบ ทำให้บริษัทต้องใช้ระยะเวลาในการจัดทำงบการเงินเพื่อให้ข้อมูลมีความสมบูรณ์ ถูกต้อง และครบถ้วน เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้งบการเงิน

อย่างไรก็ดี บริษัทได้เร่งดำเนินการจัดทำงบการเงินประจำปี 2564 พร้อมทั้งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report ให้แล้วเสร็จและจะนำส่งให้ทันภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565