SMK แจ้งตลาดหุ้น ศาลให้ฟื้นฟูกิจการ ตั้งเป็นผู้จัดทำแผน

สินมั่นคง

สินมั่นคงประกันภัย แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ศาลล้มละลายกลาง มีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ พร้อมตั้งบริษัทเป็นผู้จัดทำแผน

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ SMK แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ว่า ตามที่บริษัทได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ และศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัท เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมานั้น

บริษัทขอแจ้งว่าในวันนี้ (20 ตุลาคม 2565) ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้บริษัทดำเนินการฟื้นฟูกิจการและตั้งบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ทำแผน

ทั้งนี้ ขอให้เจ้าหนี้ติดตามความคืบหน้าของคดีและรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์กรมบังคับคดี www.led go.th ต่อไป

อัพเดตข้อมูลการเงินของสินมั่นคงประกันภัย สิ้นสุดเดือน มิ.ย. 65 มีสินทรัพย์ 7,871 ล้านบาท มีหนี้สิน 38,229 ล้านบาท โดยมีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน 30,357 ล้านบาท ซึ่งเป็นหนี้สินค่าสินไหมประกันภัยโควิด โดยมีสินทรัพย์ที่แปลงเป็นเงินสดเพียง 2,481 ล้านบาท แต่มีค่าใช้จ่ายอื่น ณ เดือน พ.ค.-ก.ค. 65 ประมาณ 550 ล้านบาทต่อเดือน

ตามแผนสินมั่นคงประกันภัยในเบื้องต้น จะมีการขยายเวลาชำระหนี้, แปลงหนี้เป็นทุน นอกจากจ่ายหนี้เป็นเงินสด โดยเชื่อว่าเมื่อราคาหุ้นสูงขึ้น เจ้าหนี้จะได้รับประโยชน์จากมูลค่าหุ้นโดยรับผลตอบแทนในรูปแบบของเงินปันผล

ขณะเดียวกัน ตามแผนของสินมั่นคงประกันภัยจะปรับลดสาขาและพนักงาน พร้อมทั้งหาพันธมิตรเพื่อเพิ่มการแข่งขันในอนาคตต่อไป โดยแผนเพิ่มทุนอยู่ระหว่างเจรจาผู้ร่วมทุนใหม่ โดยสนใจใส่เงินลงทุนประมาณ 5,000-10,000 ล้านบาท