ลูกค้าธอส.เฮ!! แบงก์ใจดีขยายเวลารับของขวัญปีใหม่ 1,000 บาท แก่ลูกค้าผู้มีรายได้น้อยผ่อนดีมีวินัย ถึง 28 ก.พ.61

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เอาใจลูกค้ารายได้น้อยที่มีประวัติผ่อนชำระดี ประกาศขยายเวลาติดต่อขอรับเงินของขวัญจำนวน 1,000 บาท ใน “โครงการของขวัญ ปีใหม่ 2561 เพื่อส่งเสริมวินัย ทางการเงินสำหรับลูกค้า ธอส. ผู้มีรายได้น้อย” จากกำหนดเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2561 ขยายไปจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 หลังพบว่ามีลูกค้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด แต่ยังไม่ติดต่อขอรับของขวัญปีใหม่อีกจำนวนกว่า 100,000 ราย

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 26 ธันวาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติ โครงการของขวัญปีใหม่ 2561 เพื่อส่งเสริมวินัยทางการเงินสำหรับลูกค้า ธอส. ผู้มีรายได้น้อย เพื่อส่งเสริมการมีวินัยทางการเงินในการผ่อนชำระเงินกู้ของลูกค้า พร้อมส่งมอบความสุขให้กับประชาชน กระตุ้นกำลังซื้อ และให้เกิดการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ โดย ธอส.จะมอบของขวัญปีใหม่จำนวน 1,000 บาท ให้แก่ลูกค้า(ผู้กู้หลัก) และทุกบัญชีต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ซึ่ง ธอส. เปิดให้ลูกค้ารับของขวัญปีใหม่ได้ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 ล่าสุดพบว่ามีลูกค้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขมารับของขวัญปีใหม่แล้วจำนวน 55,153 ราย หรือคิดเป็นจำนวนเงินที่ลูกค้ามีโอกาสนำไปใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 55 ล้านบาท และเพื่อ เป็นการเพิ่มโอกาสให้แก่ลูกค้าของ ธอส. ที่มีสิทธิ์ได้รับของขวัญปีใหม่จากธนาคารอีก 109,954 ราย แต่ยังไม่เข้ามาติดต่อรับของขวัญปีใหม่ภายในระยะเวลาที่กำหนด ธนาคารจึงส่งมอบความสุขเพิ่มเติมด้วยการ ขยายระยะเวลาติดต่อขอรับเงิน “โครงการของขวัญปีใหม่ 2561 เพื่อส่งเสริมวินัยทางการเงินสำหรับลูกค้า ธอส. ผู้มีรายได้น้อย” จากกำหนดเดิมสิ้นสุดถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 โดยขยายไปจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

สำหรับลูกค้า (ผู้กู้หลัก) ที่จะได้รับของขวัญปีใหม่จำนวน 1,000 บาทนั้น ทุกบัญชีต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ประกอบด้วย (1) วงเงินกู้ทุกบัญชีภายใต้หลักประกันเดียวกันไม่เกิน 1 ล้านบาท (2) ตั้งแต่วันทำสัญญากู้เงินกับธนาคาร ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) (3) มีประวัติการผ่อนชำระหนี้ดีย้อนหลัง 48 เดือน เป็นปกติสม่ำเสมอไม่น้อยกว่าเงินงวดที่ธนาคารกำหนด และตรงตามกำหนดเวลาชำระทุกเดือน และ (4) ต้องชำระเงินงวดของเดือนธันวาคม 2560 ในระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2560

ทั้งนี้ ลูกค้าที่ปฏิบัติได้ตรงตามเงื่อนไขสามารถติดต่อขอรับของขวัญปีใหม่จำนวน 1,000 บาทได้ด้วยตัวเองที่สาขาของ ธอส. ทุกแห่งทั่วประเทศ เพียงนำใบเสร็จรับเงินที่ชำระเงินงวดรอบเดือนธันวาคม 2560 ที่มีข้อความในใบเสร็จว่า “ของขวัญปีใหม่ – วินัยการผ่อนชำระ” พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ/บัตรพนักงานองค์การของรัฐ(ตัวจริง) มาแสดงกับเจ้าหน้าที่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000 หรือ www.ghbank.co.th และ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์