คปภ. เปิดรับสมัคร “ผู้ช่วยเลขาธิการสายเทคโนโลยี” จนถึง 15 ธ.ค. 65

คปภ.

คปภ. เปิดรับสมัครตำแหน่งใหม่ “ผู้ช่วยเลขาธิการสายเทคโนโลยีสารสนเทศ” จนถึง 15 ธ.ค. 65 มุ่งขับเคลื่อน-กำกับดูแลธุรกิจประกันภัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ ประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปี

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน คปภ.มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยเลขาธิการ สายเทคโนโลยีสารสนเทศ” ซึ่งเป็นตำแหน่งเปิดใหม่ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ประกอบด้วย

1.บริหารกลยุทธ์การขับเคลื่อนการพัฒนาและการปฏิรูปสำนักงาน คปภ.ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ (Technology Strategy)

Advertisement

2.บริหารจัดการข้อมูลด้านประกันภัย (Data Management) วิเคราะห์ข้อมูลประกันภัย และสร้างธรรมาภิบาลทางการบริหารจัดการข้อมูล ภายในสำนักงาน คปภ. รวมถึงให้ความรู้และส่งเสริมให้บุลคลากรในองค์กรมีความรู้ ความเข้าใจในการวิเคราะห์ และการใช้งานข้อมูลด้านประกันภัย

3.บริหารการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของสำนักงาน คปภ.ตามประเภทของระบบ รวมถึงติดตามการใช้งานระบบสารสนเทศ การแก้ไขปัญหา และการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน

4.บริหารการพัฒนาและติดตั้งสถาปัตยกรรมโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Architecture) สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architect) รวมถึงบริหาจรจัดการและเตรียมความพร้อมระบบงานหลักให้มีความพร้อมต่อการปฏิบัตภารกิจของสำนักงาน คปภ. รวมถึงขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร

Advertisement

โดยคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครคือ ต้องมีสัญชาติไทย, อายุไม่เกิน 55 ปี, ทำงานให้สำนักงาน คปภ.ได้เต็มเวลา และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครคือ มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ, มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กรตามกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

  • ในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารส่วนราชการ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง หรือเทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานเทศโนโลยีสารสนเทศ มาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี
  • ในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารหน่วยงานอื่นของรัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่าย หรือเทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี
  • ในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารองค์กรเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่าย หรือเทียบเท่า ในหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่บริหารจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศขนาดใหญ่ วงเงินรวมไม่ต่ำกว่า 300 ล้านบาทต่อปี ในช่วงที่ตำรงตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี
  • ความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเงินหรือการประกันภัย
  • มีทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่งงาน อาทิ การบริหารเชิงกลยุทธ์ การบริหารความสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น

สำหรับผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถกรอกข้อมูลการสมัครเข้ารับการคัดเลือกและจัดส่งไฟล์เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 16.30 น. หากเกินวันและเวลาที่กำหนดให้ถือว่าพ้นกำหนดระยะเวลาเปิดรับสมัคร ทั้งนี้ ให้ถือวันและเวลาที่รับไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นสำคัญ

คปภ.

Advertisement