ธปท.-ก.ล.ต. ลุยจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ผลักดันทำธุรกิจล้อเทรนด์ ESG

สิ่งแวดล้อม
Photo : pixabay

ธปท.-ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นร่างมาตรฐานการจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม Thailand Taxonomy ผลักดันภาคธุรกิจสู่เทรนด์ ESG

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสำนักงาน ก.ล.ต. ในฐานะผู้แทนคณะทำงานด้านความยั่งยืนในภาคการเงิน อยู่ระหว่างจัดทำมาตรฐานการจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (Thailand Taxonomy) ภายใต้คณะทำงาน Thailand Taxonomy ที่ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคการเงิน

ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมีการจัดกลุ่มกิจกรรมที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ไว้ใช้ประเมินการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และเป็นหนึ่งในทางเลือกเพื่อใช้อ้างอิงสำหรับการเข้าถึงบริการและเครื่องมือทางการเงินที่จะช่วยสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านของธุรกิจไปสู่ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

               

โดย Thailand Taxonomy ใช้หลักการที่อ้างอิงหลักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดยจะแบ่งการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมของกิจกรรมต่าง ๆ ออกเป็น 3 ระดับ (ระบบ Traffic-Light System) ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง ซึ่งในระยะที่ 1 จะเริ่มด้วยการจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคพลังงานและภาคการขนส่งก่อน เนื่องจากเป็นภาคเศรษฐกิจหลักที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสัดส่วนสูง และจะดำเนินการในภาคสำคัญอื่น ๆ ในระยะต่อไป

ในการนี้ ธปท. และสำนักงาน ก.ล.ต. จึงขอเชิญผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจ ร่วมให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่าง Thailand Taxonomy ระยะที่ 1
https://www.bot.or.th/Thai/SustainableBanking/Documents/Thailand_Taxonomy_phase_1.pdf
และผลกระทบหากนำมาใช้งาน

โดยสามารถกรอกแบบฟอร์ม https://www.bot.or.th/App/BOTSurveys/SurveyResponse?SurveyID=JEs2Ig9r9Kp2FE26XozrDA== เพื่อส่งความเห็น ได้ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2565 ถึง 26 มกราคม 2566

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานการธนาคารเพื่อความยั่งยืน ธนาคารแห่งประเทศไทย ทาง Email: [email protected] และฝ่ายตราสารหนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทาง Email: [email protected]

นอกจากนี้ สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ สรุปรายละเอียด Thailand Taxonomy (บรรยายเป็นภาษาไทย) ในวันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 10.30-12.00 น. สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาได้โดยกรอกแบบฟอร์มใน https://www.bot.or.th/App/BOTSurveys/SurveyResponse?SurveyID=yQkC_IobpmIioVlu-8rutw==