บอร์ด ก.ต.ท. แต่งตั้ง 5 คณะอนุกรรมการพิจารณาเกณฑ์ด้านตลาดทุน

หุ้น-ดัชนีหุ้น

คณะกรรมการ ก.ต.ท. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ฯ จำนวน 5 คณะ ช่วยพิจารณาหลักเกณฑ์ด้านตลาดทุน พร้อมปรับปรุงองค์ประกอบให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 16/7 กำหนดให้คณะกรรมการ ก.ต.ท. มีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่มอบหมายได้ นั้น คณะกรรมการ ก.ต.ท. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองและเสนอข้อคิดเห็นในการกำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน ตั้งแต่ปี 2551

โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี เพื่อให้คณะกรรมการ ก.ต.ท. สามารถทบทวนองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการให้มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ของตลาดทุนในแต่ละช่วงเวลา และคณะอนุกรรมการปัจจุบันครบวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2565

               

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน (ก.ต.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 มีมติแต่งตั้ง พร้อมทั้งปรับปรุงองค์ประกอบและกรอบอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ฯ จำนวน 5 คณะ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ของตลาดทุนในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น

ซึ่งประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ต.ท. และผู้แทนจากภาคเอกชน ได้แก่ ผู้แทนจากสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์โดยตรงในเรื่องนั้น ๆ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2565

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ฯ จำนวน 5 คณะ ประกอบด้วย

1. คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน และการบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ และการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ โดยมีนางศรัณยา จินดาวณิค เป็นประธานอนุกรรมการ

2. คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ ตราสารอนุพันธ์ และตราสารซับซ้อน โดยมีนางจันทิมา เพียรเวช เป็นประธานอนุกรรมการ

3. คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โดยมีนายอายุสม์ กฤษณามระ เป็นประธานอนุกรรมการ

4. คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการกองทุน โดยมีนายเอกชัย จงวิศาล เป็นประธานอนุกรรมการ

5. คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางและตลาด และการขายผลิตภัณฑ์การลงทุนและการให้คำแนะนำการลงทุน โดยมีนางจันทิมา เพียรเวช เป็นประธานอนุกรรมการ