ซีพี-ประกิตโฮลดิ้งส์ ตกลงขยายสัญญาจ่ายเงินซื้อที่ดิน สุขุมวิท 50

เงิน-หุ้น

ประกิตโฮลดิ้งส์ แจ้งความคืบหน้า กลุ่ม ซี.พี. “MQDC-ซีพีฟิวเจอร์ซิตี้ดีเวลลอปเม้นท์-Lotus’s” เสนอเงื่อนไขการชําระเงินใหม่ในสัญญาซื้อขายที่ดิน ซอยสุขุมวิท 50 ขอแบ่งจ่ายเงินก้อนสุดท้าย 373.2 ล้านบาท เป็นสองงวด จ่ายแล้ว 100 ล้านบาท และงวดสุดท้ายจะจ่ายอีก 273.2 ล้านบาท

วันที่ 31 มกราคม 2566 นายประกิต อภิสารธนรักษ์ ประธานกรรมการ บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) หรือ PRAKIT รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า

ตามที่บริษัทได้รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ และแจ้งต่อผู้ถือหุ้น เรื่องการจําหน่ายสินทรัพย์ของบริษัทคือ ที่ดินจํานวน 2 แปลง เนื้อที่รวม 1 ไร่ 2 งาน 29 ตารางวา ที่ซอยสุขุมวิท 50 ซอยสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เป็นมูลค่ารวม 503,200,000 บาท เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 บริษัทขอแจ้งความคืบหน้ารายละเอียดดังนี้

Advertisement

ผู้ซื้อทั้งหมด 3 รายคือ 1.บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (MQDC) 2.บริษัท ซีพี ฟิว เจอร์ ซิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด และ 3.บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด (Lotus’s)

โดยชําระค่าที่ดินจํานวน 3 งวด ตามสัญญาจะซื้อจะขายเรียบร้อยแล้ว โดยงวดที่หนึ่ง จํานวน 10 ล้านบาท ในวันที่ทําสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 และงวดที่สอง จํานวน 20 ล้านบาท ในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 และงวดที่สาม จํานวน 100 ล้านบาท ในวันที่ 23 ธันวาคม 2565

ผู้ซื้อแจ้งว่าไม่สามารถดําเนินการจัดการเอกสารต่าง ๆ เพื่อรับโอนกรรมสิทธิ์ ในที่ดินให้ทันตามกําหนดคือ ภายในวันที่ 12 มกราคม 2566 จึงแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน เป็นภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 จากการขอเปลี่ยนแปลงนี้ทําให้กําหนดการชําระค่าที่ดินงวดที่สี่หรืองวดสุดท้ายมีการเปลี่ยนแปลง

Advertisement

โดยทางผู้ซื้อเสนอเงื่อนไขการชําระเงินใหม่และเปลี่ยนแปลงการชําระเงินค่าที่ดินงวดที่สี่ (เดิมเป็นจํานวน 373.2 ล้านบาท) โดยขอแบ่งชําระเป็นสองงวด รายละเอียดและเงื่อนไขการชําระเงินคือ งวดที่สี่จํานวน 100 ล้านบาท ในวันที่ 12 มกราคม 2566 (ชําระแล้ว) และงวดที่ห้า จํานวน 273.2 ล้านบาท ในวันที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566

ทั้งนี้ผู้ซื้อตกลงจ่ายค่าชดเชยในการขยายระยะเวลาจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ให้แก่บริษัทในอัตรา 5% ต่อปีของราคาที่ดินส่วนที่เหลือจํานวน 273.2 ล้านบาท นับตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2566 จนถึงวันที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแล้วเสร็จ

บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ซื้อไม่ได้มีเจตนาที่จะผิดสัญญาและตกลงจ่ายค่าชดเชยในการขยายระยะเวลา จึง เห็นสมควรให้ผู้ซื้อขยายระยะเวลาตามรายละเอียดดังกล่าว

Advertisement