ครม.ไฟเขียว พ.ร.ฎ.ปิดประชุมสภา ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566

ประชุมสภา

ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.ฎ. ปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 2 ตั้งแต่ 1 มี.ค. 2566

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) ปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 2 พ.ศ….. ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2566 เป็นต้นไป ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า ร่าง พ.ร.ฎ. ปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญฯ นี้ เป็นการดำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 121 ซึ่งบัญญัติให้ 1 ปี มีสมัยประชุมสามัญของรัฐสภา 2 สมัย สมัยหนึ่งให้กำหนดเวลา 120 วัน และการปิดประชุมให้กระทำโดยพระราชกฤษฎีกา


น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า ตามที่ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2565 จะสิ้นกำหนดเวลา 120 ในวันที่ 28 ก.พ. 2566 จึงสมควรที่จะกำหนดให้ปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2566