เปิดประวัติ SNC ผู้ผลิตชิ้นส่วนระบบปรับอากาศให้กับแบรนด์ดัง

SNC Former เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์
Photo Credit : SNC Former PCL.

เปิดประวัติ เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ (SNC) ผู้ผลิตชิ้นส่วนสำหรับระบบปรับอากาศให้กับหลาย ๆ แบรนด์ ก่อนเริ่มก้าวใหม่ในพื้นที่ EEC

ไม่กี่วันมานี้ ชื่อของ SNC หรือ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับความสนใจอย่างมากจากกรณีโครงการซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาเป็นสวนอุตสาหกรรม ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีเนื้อที่รวมกันจำนวน 1,104 ไร่ 3 งาน 74.2 ตารางวา มูลค่า 2,579 ล้านบาท ปัจจุบันเป็นที่ดินเปล่าประมาณ 604 ไร่ เป็นสนามกอล์ฟประมาณ 500 ไร่ ส่วนมูลค่ารวมของธุรกรรม 2,579 ล้านบาท

โดยพื้นที่ดังกล่าว ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่ตั้งในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC ซึ่งอยู่ใกล้กับถนนมอเตอร์เวย์สายหลัก โดยมีระยะทางห่างจากท่าเรือขนส่งสินค้าแหลมฉบัง ท่าเรือขนส่งสินค้ามาบตาพุด และสนามบินอู่ตะเภา ประมาณ 25-35 กม. ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญของธุรกิจเพื่อพัฒนาเป็นสวนอุตสาหกรรม บริษัทจึงวางแผนที่จะใช้ที่ดินดังกล่าวเป็นที่ตั้งธุรกิจเพื่อพัฒนาเป็นสวนอุตสาหกรรมต่อไป

               

นอกจากก้าวใหม่ของ SNC ในการสร้างสวนอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC แล้ว ที่ผ่านมา SNC มีชื่ออย่างมากในการเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับระบบปรับอากาศทั้งในอาคาร ที่พักอาศัย และยานยนต์

“ประชาชาติธุรกิจ” ชวนทำความรู้จักผู้ผลิตชิ้นส่วนระบบปรับอากาศรายนี้ให้มากขึ้น

“เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์” คือใคร?

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นในปี 2537 โดยกลุ่ม ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ในครัวเรือนตลอดจนชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ เพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้าซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์โดยตรง หรือผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เพื่อนำไปประกอบเป็นชุดเครื่องปรับอากาศที่สมบูรณ์ก่อนส่งต่อให้ผู้ผลิตรถยนต์

Advertisement

ปี 2550 กลุ่มบริษัทได้ขยายธุรกิจไปยังธุรกิจรับจ้างผลิตและประกอบ (OEM) โดยเริ่มจากการรับจ้างผลิตและ ประกอบเครื่องปรับอากาศซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มบริษัทมีความรู้ ความชํานาญ รวมทั้งยังเป็นการต่อยอดงานต้นน้ำของบริษัท ซึ่งได้แก่ งานท่อทองแดง งานท่ออลูมิเนียม งานพลาสติก งานเหล็ก และอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน

ทําให้กลุ่มบริษัทสามารถใช้กําลังการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ เครื่องปรับอากาศและเครื่องใช้ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว

ต่อมาในปี 2559 กลุ่มบริษัทได้ขยายฐานการผลิต งานรับจ้างผลิตและประกอบเครื่องปรับอากาศ ไปยังโรงงานในจังหวัดระยอง เพื่อรวมกับสายงานการผลิตต้นน้ําเพิ่ม ประสิทธิภาพในการผลิต และลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า ปัจจุบันกลุ่มบริษัทรับจ้างผลิตและประกอบใน หลากหลายประเภท เช่น เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์ ตู้เย็น ตู้เก็บเครื่องมือ

3 ฐานการผลิต กับ 4 ด้านธุรกิจ

ปัจจุบัน SNC มีฐานการผลิตอยู่ใน 3 จังหวัด คือ สมุทรปราการ ระยอง และชลบุรี ซึ่งกลุ่ม SNC ดูแลการผลิตทั้งการผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ สำหรับยานยนต์และที่พักอาศัย รวมถึงชิ้นส่วนคอมเพรสเซอร์สำหรับผู้ผลิตประกอบสินค้า ดังนี้

Advertisement

ธุรกิจชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ (PART)

 • บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) สาขา 2 (Branch 2)

บริษัทย่อยทางตรง

 • บริษัท เอส เอ็น ซี ไพยองซาน อีโวลูชั่น จำกัด (SPEC)
 • บริษัท อิมมอทัล พาร์ท จำกัด (IMP)
 • บริษัท พาราไดซ์ พลาสติก จำกัด (PRD)
 • บริษัท เอส เอ็น ซี ครีเอติวิตี้แอนโทโลจี จำกัด (SCAN)

ธุรกิจชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับยานพาหนะ (AUTO)

 • บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) สาขา 2 (Branch 2)

บริษัทย่อยทางตรง

 • บริษัท เอส เอ็น ซี คูลลิ่ง ซัพพลาย จำกัด (COOL)
 • บริษัท พาราไดซ์ พลาสติก จำกัด (PRD)

บริษัทย่อยทางอ้อม

 • บริษัท อินฟินิตี้ พาร์ท จำกัด (IPC)

ธุรกิจรับจ้างผลิตและประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า (EA-OEM)

บริษัทย่อยทางตรง

 • บริษัท เอส เอ็น ซี ครีเอติวิตี้ แอนโทโลจี จำกัด (SCAN)
 • บริษัท เอส เอ็น ซี แอตแลนติก ฮีต ปัมพ์ จำกัด (SAHP)

การดำเนินงานอื่นๆ เช่น เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ประกอบด้วยโลหะ เหล็ก ทังสเตน คาร์ไบค์ (OTHER)

บริษัทย่อยทางตรง

 • บริษัท เอส เอ็น ซี ครีเอติวิตี้ แอนโทโลจี จำกัด (SCAN)
 • บริษัท โอดิน พาวเวอร์ จำกัด (ODIN)

บริษัทย่อยทางอ้อม

 • บริษัท เมอิโซะ เอสเอ็นซี พริซิชั่น จำกัด (MSPC)
 • บริษัท ยะลาฟ้าสะอาด จำกัด (YALA)

บริษัทร่วม

 • บริษัท เอส เอ็น ซี แอตแลนติก วอเตอร์ ฮีตเตอร์ เอเชีย จำกัด (SAWHA)

เปิดผลประกอบการล่าสุดของ SNC

ข้อมูลงบการเงิน บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ระบุไว้ดังนี้

รายได้รวม 19,130.27 ล้านบาท แบ่งเป็น

 • รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 19,070.97 ล้านบาท
 • รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 4.05 ล้านบาท
 • รายได้อื่น 55.25 ล้านบาท

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม 18,324.60 ล้านบาท แบ่งเป็น

 • ต้นทุน 17,757.14 ล้านบาท
 • ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 529.70 ล้านบาท
 • ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 35.75 ล้านบาท
 • ค่าใช้จ่ายอื่น 2.01 ล้านบาท

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 751.00 ล้านบาท

ข้อมูลจาก บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย